Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

��N ULUSLARARASI RADYOSU (CRI) T�RK�E SERV�S�'N�N DAVET�

(GMT+08:00) 2009-03-13 18:11:28 cri

    De�erli izleyicilerimiz,

    �in Uluslararas� Radyosu (CRI) T�rk�e Servisi, Mart ay� sonunda ba�layacak olan yeni yay�n d�neminde sizleri programlar�na katk� yapmaya davet ediyor

    -�in'de ya�ayan T�rkler,

    -�in'de bulunmu�,

    -�in'i g�rm��,

    -�in hakk�nda bilgi sahibi olan,

    -�in'i merak eden T�rkler...

    �in'deki ya�am�n�z�, �in ile ilgili izlenimlerinizi, an�lar�n�z�, �in'e ili�kin d���ncelerinizi ve g�zlemlerinizi �in Uluslararas� Radyosu (CRI) T�rk�e Servisi arac�l���yla payla��n!

    �in ile ilgili yaz�lar�n�z�, resimlerinizi, video g�r�nt�lerinizi �in uluslararas� Radyosu (CRI) T�rk�e Servisi'ne ula�t�r�n.

    B�ylece yak�nlar�n�z, arkada�lar�n�z, sevdikleriniz ve T�rk�e yay�n� gerek internet �zerinden gerekse radyo kanal�yla izleyen herkes yaz�lar�n�z�, resimlerinizi ve g�r�nt�lerinizi izlesin!

    Her alt� ayl�k s�re sonunda, t�klanma s�ralamas�nda (veya oylama s�ralamas�nda) ilk s�rada yer alan yaz�, resim veya g�r�nt�n�n sahibi �d�llendirilecektir. �d�l, T�rkiye'den kazananlar i�in THY'ndan �stanbul-Bejing gidi� d�n�� bileti ve �in'in iki kentinde toplam bir haftal�k �cretsiz tatil; �in'den kazananlar i�in ise �u iki se�enekten biri olacakt�r: 1) THY'ndan Beijing-�stanbul gidi� d�n�� bileti, 2) �in'in iki kentinde toplam bir haftal�k �cretsiz tatil.

    �in Uluslararas� Radyosu (CRI) T�rk�e Servisi

    Adres:

    Turkish Service, CRI-20

    China Radio International

    P.o. Box 4216, Beijing

    P.R. CHINA 100040

    E-posta: tur@cri.com.cn

    �nemli Not: Bilet kurallar� a�a��daki gibidir:

    1- �d�l belgesi ula�t�ktan sonra 15 g�n i�inde, belge g�sterilerek biletin al�nmas� gerekir.

    2- Biletin ge�erlilik s�resi 3 ay olacakt�r.

    3- B�t�n vergiler yolcu taraf�ndan �denecektir.

    4- Biletin kullan�lmas�, yer durumuna ba�l�d�r.

    5- Bu bilet ba�ka biletle de�i�tirilemez veya bedeli yolcuya para olarak �denemez.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040