Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"G�len tren" �in'de

(GMT+08:00) 2009-02-23 22:33:35 cri

    Tav�an dudakl�l�k, embriyolojik d�nemde �e�itli nedenlerden dolay� bebe�in y�z b�lgesindeki yap�lar�n birle�me kusuru nedeniyle ortaya ��kan bir hastal�kt�r. G�r�lme s�kl��� 800 ile 1000 do�umda birdir. �in'de �u an 1 milyonu a�k�n tav�an dudakl� insan vard�r. �ok say�da tav�an dudakl� insan yoksulluktan dolay� zaman�nda tedavi edilemiyor. 1999 y�l�ndan itibaren ABD "G�len tren" (Smile Train) Fonu �in'de "G�len tren" projesi ba�latt�. Proje sayesinde yoksul ailelere mensup tav�an dudakl� insanlara �cretsiz tedavi sa�land�. Bug�nk� programda bu konudan s�z edece�iz.

    �in'in ortas�ndaki Hubei eyaletinde ya�ayan 20 ya��ndaki k�yl� Li Shuai'nin do�u�tan tav�an dudakl� olmas�, kendisine ve yoksul ailesine b�y�k ac� getirdi. Kendini a�a��lama   duygusu ya�ayan Li Shuai, hatta kendinden vazge�meye ve liseye ge�ti�i s�rada okulu b�rakmay� tercih ediyordu. �ans�na Li, "G�len tren" projesinin �cretsiz tedavisi f�rsat�na kavu�tu. Li, "G�len tren" projesinin kendinin d�� k�yafetini de�i�tirmekle kalmay�p kendi kaderini de de�i�tirdi�ini belirterek konu�mas�na ��yle devam etti:

     " 'G�len tren' projesi sayesinde bana �cretsiz ameliyat olana�� sa�land�. Ameliyattan sonra ba�kalarla normal ileti�ime ge�ebildim ve ad�m ad�m kendime g�ven beslemeye ba�lad�m. Doktor ve hem�irelerin te�vik etmesiyle cesaretli oldum ve yeniden okula d�nd�m. Ge�en y�lki �niversite s�nav�nda Hubei Eyaleti Xunyang T�p �niversitesi'ni kazand�m. Bir an �nce ger�ek bir doktor olmak ve ��rendiklerim bilgileri kullanarak daha �ok say�da insan�n kaderini de�i�tirerek onlara mutluluk getirmek benim en b�y�k arzum."

    D�nyada en b�y�k tav�an dudakl� fonu olan ABD "G�len tren" Fonu, yoksul ailelere mensup tav�an dudakl� insanlara zaman�nda tedavi sa�lamak amac�yla

    1999 y�l�ndan itibaren �in'de "G�len tren" adl� t�p ve sa�l�k yard�m projesi ba�latt� ve �in Hay�rseverler Fonu, �in Sa�l�k Bakanl��� ve �in A��z Bo�lu�u T�p Fonu'yla i�birli�i yaparak, tav�an dudakl� insanlara �cretsiz tedavi sa�lad�. �u an s�z konusu proje kapsam�nda yakla��k 160 bin tav�an dudakl� insana �cretsiz ameliyet olana�� sa�land�.

    ABD as�l� ��nli Charles B. Wang taraf�ndan 1997 y�l�nda kurulan ABD "G�len tren" Fonu, d�nyada geli�mi� �lkeler ve bb�lgelerden ba��� toplayarak, geli�mekte olan �lkelerdeki yoksul ailelere mensup olan 0-40 ya� aras� tav�an dudakl� ki�ilere �cretsiz tedavi sa�lamay� ama�l�yor. �u an s�z konusu fon kapsam�nda d�nyan�n 76 �lkesindeki yoksul ailelere mensup olan 380 bine yak�n tav�an dudakl� insana �cretsiz ameliyat� olana�� sa�land�.

    Tedavi ettirmeye gelen ki�ilerin say�s�n�n artmas�yla "G�len tren" Fonunun �in'deki etkisi s�rekli geni�leyerek, toplumdaki �evrelerin dikkatini �ekiyor. �ok say�da ki�i kendi giri�imleriyle bu projeye destek sa�l�yor. Hong Kong sineme y�ld�z� Wu Yanzu da bunlardan biri. Wu, konuyla ilgili olarak mikrofonumuza ��yle konu�tu:

     "Akrabam�n da tav�an dudakl� olmas�ndan dolay� bu kadar basit bir ameliyat�n onlara ne kadar b�y�k yard�m sa�lad���n� �ok iyi anl�yorum. Daha �ok say�da insan�n bu projeyi anlamas�n� ve daha �ok say�da yoksul ailelere mensup olan tav�an dudakl� insan�n zaman�nda ameliyat yapt�rmas�n� sa�lamaya �al��yorum."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040