Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Konf��y�s Enistit�s� yabanc�lar�n �ince ��renme merak�n� artt�rd�

(GMT+08:00) 2009-02-16 17:54:56 cri

    �ince ��renme merak�n�n s�rekli artmas�yla birlikte �u an yurtd���nda farkl� y�ntemlerle �ince ��renen yabanc�lar�n say�s� 40 milyonu ge�ti. Yabanc� arkada�lar, �ince'yi uzak �in'e gelip ��renmenin d���nda yerel �niversiteler ya da kendi �lkelerinde a��lan Konf��y�s Enistit�s�'nde ��renebilir. Bug�nk� programda bu konudan s�z edece�im.

    D�nyaca tan�nm�� b�y�k d���n�r Kong Zi'nin ad� verilen Konf��y�s Enistit�s�, �ince'nin d�nya �ap�nda yayg�nla�t�r�lmas� ve d�nyaya �in k�lt�r�n�n tan�t�lmas� i�in kurulan bir kurulu�tur. Yabanc� �niversitelerde a��lan Sinoloji b�l�m�nden farkl� olarak Konf��y�s Enistit�s� topluma a��l�r. Enstit�de okuyanlar farkl� d�zeylerde �ince ��renmenin yan� s�ra zengin k�lt�r etkinlilerine kat�larak �in'le ilgili bilgiler edinebilirler.

    �in Devlet M��aviri ve Konf��y�s Enistit�s� Konsey Ba�kan� Liu Yandong, ilk Konf��y�s Enistit�s�'n�n 2004 y�l�nda Kore Cumhuriyeti'nin ba�kenti Seul'de kurulmas�ndan bu yana bu �ince ��retim kurulu�unun d�nyan�n be� k�tas�nda h�zl� yayg�nla�t���na i�aret ederek, konu�mas�na ��yle devam etti:

     "�u ana kadar 78 �lke ve b�lgede 249 Konf��y�s Enistit�s� a��ld�. Bu Konf��y�s Enistit�leri, �e�itli e�itim bi�imleriyle ilk ve ortaokullar, �niversiteler, i�letmelerde �al��anlar da dahil olmak �zere 130 bin ki�iye 600 saati a�k�n �ince dersler verdi. Bunu yan� s�ra Enistit�lerde d�zenlenen �e�itli k�lt�rel etkinliklere 1.4 milyonu a�k�n ki�i kat�ld�."

    Farkl� �lkelerde a��lan Konf��y�s Enistit�leri'nin farkl� �zelli�i var. �rne�in, �zbekistan'�n ba�kenti Ta�kent'te bulunan Konf��y�s Enistit�s� esas olarak sanayi �evresinden gelen �ahsiyetler ve diplomatlara ders veriyor. Londra'daki Konf��y�s Enistit�s� ise yerel finans ve ekonomi kurulu�lar�yla i�birli�i yaparak b�y�k i�letmelerdeki �st d�zey y�neticilere ders veriyor. Ayn� zamanda �e�itli Konf��y�s Enistit�leri yerel �zellikleri birle�tirerek �in k�lt�rel �zelli�ine sahip bir dizi ders ve etkinlikler d�zenledi.

    Edinilen bilgiye g�re, �e�itli b�lgelerdeki Konf��y�s Enistit�leri �in'i tan�tma konusunda �nemli rol oynuyor. �ngiltere'deki Edinburgh �niversitesi'ne ba�l� Konf��y�s Enistit�s� 2008 y�l�nda 10 ay s�ren �in K�lt�r Etkinli�i d�zenledi. Etkinliklere 20 bin kat�ld�.

    Edinilen bilgiye g�re, son y�llarda �e�itli �lkelerde �ince ��renenlerin say�s� giderek art�yor. ABD'deki ilk ve ortaokullarda �ince ��renen ��rencilerin say�s�, 3 y�l �nceki 20 binden 130 bine y�kseldi. �ngiltere'deki ve Fransa'daki 300'� a�k�n ilk ve ortaokulda �ince ders veriliyor. �in, Konf��y�s Enistit�s� Genel Merkezi �u anki ��retmen a����n� kapatmak i�in d�nyadaki 150'y� a�k�n �lkeye 4 bin �ince ��retmen ve g�n�ll� g�nderdi ve 40'ten fazla �lke ve b�lgede 20 bini a�k�n �ince ��retmen yeti�tirdi.

    Konf��y�s Enistit�s� Genel Merkezi Genel Sekreter Yard�mc�s� Ma Jianfei, �ok say�da yabanc�n�n �ince ��renme talebini kar��lamak i�in Konf��y�s Enistit�s�'n�n 40'� a�k�n dilde �ince ders kitaplar haz�rlamaya �al��t���n� belirterek, ��yle konu�tu:

    "Farkl� �lkenin farkl� dili ve farkl� k�lt�rleri ile ve �rf ve adetlerini g�z �n�nde bulundurarak ders kitaplar� haz�rlad�k."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040