Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Tibet'te e�itim �al��malar� h�zl� geli�iyor

(GMT+08:00) 2009-02-09 16:20:50 cri
    Son 30 y�lda �in merkezi h�k�meti Tibet'teki e�itim �al��malar� i�in 22 milyar yuan b�t�e ay�rd�. �u anda Tibet �zerk B�lgesi'nde anaokulu, ilk ve ortaokul ile meslek okullar� ve y�ksek okullar da dahil olmak �zere, nispeten olgunla�m�� ve �a�da� bir e�itim sistemi bulunuyor. Tibet'teki e�itim �al��malar� tarihteki en iyi ve en h�zl� geli�me d�nemine girdi.

    Haisa �lkokulu Tibet �zerk B�lgesi'nin merkezi Lasa'n�n Chengguan b�lgesinde yer al�yor. Okuldaki ��rencilerin �o�u, civardaki k�yl� ve �oban ailelerine mensup �ocuklardan olu�uyor. Okulun m�d�r� Champa Yumtan, 1980'l� y�llar�ndan itibaren, Haisa �lkokulunda ��renim g�ren ��rencilerin b�t�n okul masraflar�n�n devlet taraf�ndan kar��land���na, �ocuklar�n� okula g�nderen aileler �zerinde bu konuda herhangi bir maddi y�k olu�mad���na i�aret ederek s�zlerine ��yle devam etti:

    "Okulumuz bu politikay� 1985 y�l�nda uygulamaya ba�lad�. Devlet okulumuza b�t�e sa�l�yor. Her ��renci i�in y�lda 1200 yuan harcama yap�l�yor. Chengguan b�lgesi y�netimi de her ��renciye 15 yuan para yard�m� yap�yor. ��rencilerden bir kuru� bile alm�yoruz. ��rencilerin okulumuza gelirken yanlar�na yaln�zca di� f�r�as� ve di� macunu getirmesi yeterli."

    Haisa �lkokulu Tibet'teki bini a�k�n okuldan yaln�zca biri. Tibet �zerk B�lgesi E�itim M�d�r Yard�mc�s� Du Jiangong, �in h�k�metinin 20 y�l �nce Tibet'te �cretsiz e�itim politikas� uygulamaya ba�lad���n�, b�ylece Tibet'in �in'in ana kesiminde �cretsiz zorunlu e�itimin uyguland��� ilk b�lge haline geldi�ini, bu politikan�n k�yl� ve �oban ailelerine mensup �ocuklar�n e�itim g�rmelerini te�vik etti�ini belirterek, konu�mas�na ��yle devam etti:

    "Son be� y�lda devlet, ilk ve ortaokullardaki �cretsiz e�itim i�in 1 milyar 130 milyon yuan harcama yapt�. Bundan 2 milyon 650 bin ��renci yararland�. 2007 y�l�n�n sonuna dek ilkokul �a��ndaki ��rencilerin okulla�ma oran� y�zde 98.2'ye ula�t�. ��rencilerin ��renimlerine ortaokulda devam etme oran� ise y�zde 90.8'e ula�t�. B�ylece, b�lge genelinde dokuz y�ll�k zorunlu e�itim esasen yerine uygulanarak okur-yazar olmama sorununun ortadan kald�r�lmas� hedefine ula��lm�� oldu."

    �in h�k�meti ayr�ca, Tibet'te e�itim alan�ndaki altyap� tesislerinin in�as� i�in de y�kl� miktarlarda yat�r�mlar yapt�. Tibet �zerk B�lgesi E�itim M�d�r Yard�mc�s� Du Jiangong, 2001-2006 y�llar� aras�nda devletin Tibet'teki e�itim i�in 2 milyar 300 milyon yuandan fazla b�t�e ay�rmas� ve ayn� zamanda ilk ve ortaokullarda g�venlik a��s�ndan riskli dershanelerin onar�lmas� projesi, Tibet �niversitesi'nin kurulmas� projesi ile ilk ve ortaokullarda modern uzaktan e�itim gibi projeleri uygulamas� sayesinde Tibet'teki e�itim ko�ullar�n�n b�y�k �l��de iyile�tirildi�ini belirtti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040