Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in-Afrika dostlu�unun el�isi ��renciler

(GMT+08:00) 2009-01-12 15:58:30 cri

    �in Halk Cumhuriyeti'nin kurulmas�ndan bu yana ge�en 60 y�lda, �zellikle de �in h�k�metinin reform ve d��a a��lma politikas�n� uygulamaya ba�lad��� 1978 y�l�ndan bu yana �in ve Afrika �lkeleri aras�ndaki dostluk ili�kileri p�r�zs�z �ekilde geli�ti. �ki �lke aras�nda e�itim alan�ndaki temaslarda g�zle g�r�l�r sonu�lar elde edildi. �u ana kadar �in 50'den fazla Afrika �lkesiyle e�itim alan�nda �st d�zey ve �ok y�nl� temaslar ve i�birli�i ili�kileri kurdu. Bunda �in ile Afrika aras�nda dostluk k�pr�s� kuran ve �in'de e�itim g�ren Afrikal� ��rencilerle Afrika'da e�itim g�ren �inli ��renciler �nemli rol oynad�. Bug�nk� programda bu konudan sez edece�im.

    Say�n dinleyiciler, Beijing Yabanc� Diller �niversitesi Asya-Afrika Fak�ltesi'nden Prof. Sun Xiaomeng'in Hausa dilinde verdi�i dersten bir b�l�m dinlediniz. Bundan 12 y�l �nce Hausa dilini ��renmeye ba�layan Sun Xiaomeng, �in h�k�meti ve Nijerya h�k�meti aras�nda imzalanan Dostluk ve E�itim Temaslar� Anla�mas�'na g�re, 2003 y�l�nda Hausa dilini ��renmek i�in Nijerya'ya gitti. Bir bu�uk y�l sonra Sun Xiaomeng, Nijerya Ahmadu Bello �niversitesi'nin Hausa Dil ve Edebiyat� dal�nda master diplomas� ald�. Sun, Nijerya'da ��renim g�rmenin, kendisinin Hausa dil seviyesini y�kseltti�ini ayr�ca Bat� Afrika hatta t�m Afrika k�tas�n�n tarihi ve geli�me durumu hakk�nda daha �ok bilgi edinmesini sa�lad���na i�aret ederek, s�zlerini ��yle s�rd�rd�:

    "Nijerya'da ��renim g�rme, Hausa dilimi zenginle�tirmekle kalmay�p, g�r�� a��m� da geni�letti ve ayn� zamanda Nijerya'y� hatta t�m Afrika'y� daha iyi tan�ma olana�� sa�lad�. Bu benim i�in �zel �nem ta��yor. Hausa dili �zerinde ara�t�rmalar yapan �inliler, �in ve Nijerya aras�ndaki dostluk ili�kilerini geli�tiren el�iler gibidir. Anlay��� art�rma, iki �lkenin k�lt�rlerinin yayg�nla�t�r�lmas�n�n temelidir.."

    Son y�llarda, Sun Xiaomeng gibi Afrika �lkelerinde e�itim g�ren �inlilerin say�s� giderek art�yor. Bu ��renciler Afrika'n�n tarihi, k�lt�r� ve dili hakk�nda edindi�i bilgileri �in ve Afrika aras�ndaki her alan� kapsayan temas ve i�birli�inin geli�tirilmesi i�in kullanacak. Nijerya'n�n �in B�y�kel�isi Bassey U. Eyo, �in ve Afrika aras�nda e�itim alan�ndaki temaslar� takdirle de�erlendirerek ��yle konu�tu:

    "Bence �in ve Afrika aras�nda e�itim alan�ndaki i�birli�inin t�m olanaklar seferber edilerek g��lendirilmesi gerekiyor. Bu t�r i�birli�i, yaln�zca Konf��y�s Enstit�s� kurulmas�yla s�n�rl� kalmamal�, dil ve siyaset gibi di�er alanlar� da kapsamal�d�r."

    �in'de e�itim g�ren Afrikal�lar aras�nda burs alan ��rencilerin yan� s�ra kendi paras�yla gelenler da bulunuyor. 2000-2007 y�llar� aras�nda �in 8 bin 792 Afrikal� ��renci kabul etti. Bu ��renciler ��renimlerini tamamlayarak �lkelerine d�nd�kten sonra �in ve Afrika aras�ndaki temaslar�n el�ileri haline geldi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040