Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in Cumhurba�kan�'n�n y�lba�� konu�mas�

(GMT+08:00) 2008-12-31 18:55:32 cri

    �in Cumhurba�kan� Hu Jintao, bug�n (31 Aral�k) �in Uluslararas� Radyosu (CRI), �in Merkezi Halk Radyosu ve �in Merkez Televizyonu arac�l���yla "D�nya Bar���, �stikrar� ve Refah�n� Ortakla�a Koruyal�m" ba�l�kl� bir konu�ma yaparak, �in'de ya�ayan b�t�n etnik gruplardan vatanda�lar�n, Hong Kong ve Makao �zel idari b�lgeleri ile Taiwan'da ve d�nyan�n d�rt bir yan�nda ya�ayan b�t�n �inlilerin ve ba�ta CRI'nin izleyicileri olmak �zere d�nyadaki b�t�n dostlar�n yeni y�l�n� kutlad�. �imdi �in Cumhurba�kan�'n�n y�lba�� konu�mas�n� aktar�yoruz.  

   

    "Bayanlar, Baylar, Dostlar�m ve yolda�lar�m:

    Y�lba�� �an�n �al�nmas�yla 2009 y�l�na girmek �zereyiz. Geride b�rakt���m�z bir y�la veda ederek yepyeni bir y�la girerken, �in Uluslararas� Radyosu (CRI), Merkezi Halk Radyosu ve Merkez Televizyonu arac�l���yla �lkemizde ya�ayan b�t�n etnik gruplardan vatanda�lara, Hong Kong ve Macao �zel idari b�lgeleri ile Taiwan'da ve d�nyan�n her k��esinde ya�ayan b�t�n �inlilere ve b�t�n �lkelerdeki dostlar�m�za 'Yeni Y�l�n�z Kutlu Olsun' demekten b�y�k �eref duyuyorum.

    Geride b�rakt���m�z 2008, �in halk� i�in ola�an�st� bir y�l oldu. �in'de ya�ayan b�t�n etnik gruplardan vatanda�lar, 2008'de g�n�l birli�i i�inde b�y�k m�cadele vererek, �lkenin g�neyinde tarihte benzeri nadir g�r�len �iddetli ya�mur ve kar ya���� ile don olaylar�ndan kaynaklanan ciddi do�al afetlerin ve Sichuan eyaletinin Wenchuan il�esinde ya�anan b�y�k depremin �stesinden ba�ar�yla geldi, Beijing Olimpiyat Oyunlar� ile Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n� ba�ar�yla d�zenledi, 'Shenzhou-7' uzay arac�yla ba�ar�l� bir insanl� uzay u�u�u ger�ekle�tirdi, ayn� zamanda 7. Asya-Avrupa Zirvesi'ne ba�ar�l� bir bi�imde ev sahipli�i yapt�. �lkemizin ba�ta ekonomik alan olmak �zere kapsaml� devlet g�c� artmaya, halk�m�z�n ya�am d�zeyi de y�kselmeye devam ederken, �in halk� b�t�n �lkelerin halklar�yla dostane ileti�im ve i�birli�ini daha da yo�unla�t�rarak ve ba�ta uluslararas� finans krizi olmak �zere b�t�n ciddi s�k�nt�lara kar�� ortakla�a m�cadele vererek d�nya bar���n�n korunmas� ve ortak geli�menin peki�tirilmesine yeni katk�lar yapt�.

    Y�l i�inde reform ve d��a a��lman�n 30. y�ld�n�m�n� kutlayan �in halk�, ge�mi�teki deneyimlerini g�zden ge�irerek reform ve d��a a��lman�n h�zland�r�lmas�na ili�kin d�zenlemeleri belirledi. �in halk�, b�y�k �zg�ven i�inde orta halli refah toplumunun kapsaml� �ekilde in�as� yolunda b�y�k ad�mlarla ilerleyerek daha g�zel yar�nlar yaratmak i�in �abalar�n� yo�unla�t�rmaktad�r. Bu vesileyle �in h�k�meti ve halk� ad�na, bize verdikleri b�y�k destek ve yard�mlardan �t�r� t�m d�nya halklar�na i�tenlikle te�ekk�r etmek isterim.

    2009, �in halk� i�in tarihi �nem ta��yan bir y�l olacak. Bundan 60 y�l �nce �in Halk Cumhuriyeti'nin kurulmas�yla �in ulusunun geli�me tarihinde yepyeni bir sayfa a��lm��t�. Aradan ge�en 60 y�lda gerek �in'in �ehresinde, gerekse d�nyayla ili�kilerimizde tarihi de�i�imler ya�and�. Yeni y�lda �in'e �zg� sosyalizm bayra��n� kararl�l�kla y�ksekte tutarak, Deng Xiaoping Teorisi ve '�� Temsil' d���ncesi �����nda Bilimsel Geli�me Kavram�'n� derinlemesine hayata ge�irmeye devam edece�iz; i� talebi art�rmak suretiyle ekonominin dengeli ve h�zl� �ekilde b�y�mesini ger�ekle�tirece�iz; b�y�me modelinin de�i�imi ile yap�sal d�zenlemeleri h�zland�rarak s�rd�r�lebilir geli�me kabiliyetimizi daha da art�raca��z; reform ve d��a a��lma s�recini derinle�tirerek ekonomik ve sosyal geli�meye daha b�y�k canl�l�k kazand�raca��z; sosyal �al��malar� yo�unla�t�rarak vatanda�lar�n ��karlar�n� yak�ndan ilgilendiren sorunlar�n ��z�m�n� h�zland�r�p ekonominin ve toplumun sa�l�kl� ve h�zl� �ekilde geli�mesini sa�layaca��z. 'Bir �lke, �ki Sistem', 'Hong Kong'un Hong Konglular taraf�ndan y�netilmesi', 'Macao'nun Macaolular taraf�ndan y�netilmesi' ve y�ksek �zerklik ilkeleri do�rultusunda Hong Kong ve Macao'nun uzun vadeli refah ve istikrar�n� peki�tirece�iz. Ayn� zamanda 'Bar���� Birle�me ve Bir �lke, �ki Sistem' ilkesini kararl�l�kla izleyerek, Taiwan Bo�az�'n�n iki yakas� aras�ndaki ili�kilerin bar���� �ekilde geli�mesini ger�ekle�tirme hedefi do�rultusunda Bo�az'�n iki yakas� aras�ndaki ileti�imi ve i�birli�ini yo�unla�t�raca��z, b�t�n vatanda�lar�n mutlulu�una ve Taiwan Bo�az� b�lgesindeki bar��a hizmet edece�iz, b�ylece �in ulusunun temel ��karlar�n� koruyaca��z.

    D�nyam�z, b�y�k de�i�im i�inde bulunmaktad�r. Uluslararas� ortamda genel olarak istikrar�n korunmas�na kar��n uluslararas� finans krizinin h�zl� bir bi�imde yay�lmas�, d�nya ekonomisinin b�y�me h�z�n�n g�zle g�r�l�r bir bi�imde yava�lamas� ve devam eden uluslararas� s�cak sorunlar nedeniyle d�nyan�n bar��� ve geli�mesi ciddi sorunlarla kar��la�maktad�r. Uluslararas� i�birli�ini yo�unla�t�rarak sorunlar�n �stesinden ortakla�a gelmek, b�t�n d�nya halklar�n�n ortak arzusu oldu�u gibi, uluslararas� istikrar� koruyarak b�t�n �lkelerin ortak geli�mesini peki�tiren tek yoldur. Bu vesileyle �in'in bar���� geli�me yolunu ve kar��l�kl� yarar ile ortak kazanca dayal� d��a a��lma stratejisini kararl�l�kla izlemeye devam edece�ini yinelemek isterim. B�t�n �lkelerle ileti�imi ve i�birli�ini yo�unla�t�rarak, finans krizine kar�� s�rd�r�len uluslararas� m�cadeleye etkin bir bi�imde kat�laca��z, d�nyan�n ekonomik b�y�mesi ile insan medeniyetinin ilerlemesini ve kal�c� bar�� ile ortak refaha dayal� uyumlu bir d�nyan�n olu�turulmas� s�recini h�zland�rmak i�in yorulmadan �aba harcayaca��z.

    Yeni y�l� kutlad���m�z �u s�ralarda d�nyan�n bir �ok b�lgesinde sava�, yoksulluk, hastal�k ve do�al afetler insanlara ac� vermeye devam ediyor. B�t�n bu ac�lar� ya�ayan insanlara derin bir sempatiyle yakla�an �in halk�, onlara yard�m etmek i�in elinden geleni yapmay� s�rd�recektir. En b�y�k arzumuz, d�nyan�n b�t�n �lkelerinin yard�mla�arak ve kar��l�kl� destek vererek d�nya bar���n�, istikrar�n� ve refah�n� ortakla�a peki�tirmesi, b�ylece b�t�n halklar�n bar���� bir ortamda mutlu ya�amas�na imkan tan�nmas�d�r.

    Konu�mama son verirken, bir kez daha yeni y�l�n�z� kutlar ve hepinize mutluluk, sa�l�k ve huzur dilerim."

   

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040