• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
1960'l� y�llar ile 1980'li y�llar aras�nda �in'in k�rsal kesimlerinde son derece faal olan sa�l�k personellerine "��plak ayakl� doktorlar" deniyordu.
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
Merkezi Xinjiang'da bulunan Tianshan Film St�dyosu'nda g�revli devlet y�netmeni Uriye �smailnova, �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� 11. Ulusal Komitesi'nin de �yesi.
• Xinjiang'da 5.2 b�y�kl���nde deprem
Xinjiang'�n Aksu b�lgesine ba�l� Keping il�esinde 20 �ubat g�n� Richter �l�e�ine g�re 5.2 b�y�kl���nde bir deprem meydana geldi.
• Xinjiang'da h�zla geli�en kayak sporu
Xinjiang'�n kuzeyindeki Altay b�lgesinde bulunan kaya resimleri, y�re insanlar�n�n bundan binlerce y�l �nce kayak yapt���n� g�steriyor. G�n�m�zde kayak, Xinjiang'da her ge�en g�n daha pop�ler hale gelen bir spor ve e�lence haline geldi.
• �li nehri vadisi, Xinjiang'�n ikinci "Ku�u g�l�"ne d�n���yor
Xinjiang'�n �li nehri vadisinde ku�ular i�in do�a koruma b�lgesi kurularak, buran�n Xinjiang'�n ikinci "Ku�u g�l�"ne d�n��t�r�lmesine karar verildi�i bildirildi.
• Turgut Mo�ollar�'n�n son prensesi
1938 y�l�nda Bay�ngol'�n Hocin il�esinde d�nyaya gelen Manlin'nin babas�, Turhut kabilesinin 12. han� �uk�ap't�, a�abeyi ise kabilenin son han�yd�.
• Xinjiang'da okuyan yabanc� ��renci say�s�nda yeni rekor
Xinjiang'a ��renim g�rmek i�in giden yabanc� ��rencilerin say�s�n�n, ge�en y�l 3475 olarak belirlenerek yeni bir rekor d�zeye ula�t��� bildirildi.
• Hanas'ta k�� turizmi keyfi
Xinjiang'�n kuzeyinde Altay Da�lar�'nda yer alan Hanas, d�nyan�n en g�zel g�llerinden biri olarak kabul ediliyor. Y�ksek da�lar aras�nda yer ald��� i�in Hanas, yaz�n olduk�a serin olan havas�yla tam anlam�yla bir turizm cenneti.
• Xinjiang, d�� ticaret art���nda �lkede ikinci durumda
K�resel ekonomideki durgunluk ile ulusal ekonomide kar��la��lan s�k�nt�lara ra�men Xinjiang'in d�� ticaretindeki h�zl� art�� ge�en y�l da s�rd�.
• Xinjiangl� gen� m�zisyenler
Xinjiangl�lar, �ark� s�ylemeye ve dans etmeye yatk�nl�klar�yla biliniyor. Farkl� etnik gruplar�n geleneksel m�zi�inin yan� s�ra, pop m�zi�i de son y�llarda Xinjiang'da h�zla yayg�nla�t�.
• Yoksul Xinjiangl�lara konut g�vencesi
Xinjiang'daki �ehirlerde ya�ayan yakla��k 303 bin d���k gelirli ailenin konut s�k�nt�s�n�n Xinjiang y�netimi taraf�ndan �n�m�zdeki �� y�lda yap�lacak y�kl� yat�r�mla giderilmesi bekleniyor.
• Kendisini K�rg�z k�lt�r�ne adaya Han yazar
K�rg�zlar�n geleneksel k�lt�r�n�n �nemli bir par�as�n� olu�turan ve y�zlerce y�ld�r dilden dile dola�arak g�n�m�ze kadar aktar�lan Manas Destan�, Tibetlilerin Kral Gisar Destan� ve Mo�ollar�n Cang�r Destan�'yla birlikte �in'in �� b�y�k destan� olarak niteleniyor.
• Xinjiang'�n 2009'daki b�y�me hedefi y�zde 9
Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi y�netimi, b�lge ekonomisinin 2009'daki b�y�me hedefini y�zde 9 olarak belirledi. Bu temelde iki haneli b�y�me ger�ekle�tirmek i�in �aba harcanaca�� bildirildi.
• Uygur hattat Niyazi Kerim
Geleneksel �ince yazma sanat�, d�nyaca bilinen bir sanat dal�d�r. Uygurlar�n hat sanat� da �ok eskilere dayan�yor. Xinjiang'da ya�ayan Niyazi Kerim, bu iki k�kl� sanat� birle�tiren bir Uygur hattat.
• G�ney Xinjiang'�n kalk�nmas�na devletten y�kl� yat�r�m
�in h�k�metinin Xinjiang'�n g�neyinde yer alan �� b�lgenin geli�me ad�mlar�n� h�zland�rmak i�in �n�m�zdeki be� y�lda 53 milyar 400 milyon yuan tutar�nda maddi destek sa�layaca�� bildirildi.
• Antik Qiuci k�lt�r�n� su kaba�� �zerinde s�rd�ren Xinjiangl�
Xinjiang'�n merkezi Urum�i'de do�an Ma Jianghong, babas�ndan etkilenerek k���k ya�lar�nda g�zel sanatlara yo�un ilgi g�stermeye ba�lad�.
• Xinjiangl�lar�n ya�am d�zeyi h�zla y�kseldi
Xinjiang'da 2008'de hayata ge�irilen bir dizi proje sayesinde farkl� etnik gruplardan b�t�n vatanda�lar�n reform ve d��a a��lma ile ekonomik ve sosyal geli�menin meyvelerinden daha fazla kazan� elde etti�i bildirildi.
• Orta Asya giyim pazar�n� hedefleyen Xinjiangl� i� kad�n�
�aliya, Xinjiang'�n merkezi Urum�i'de Xinjiangl�lar�n geleneksel giysi ve s�slerini �reten bir i�letmenin sahibi.
• Xinjiang ekonomisi alt� y�ld�r iki haneli b�y�yor
Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi'nin ekonomisindeki istikrarl� ve h�zl� b�y�menin bu y�l da s�rd�r�lerek gayri safi b�lge i�i has�las�n�n y�zde 11 oran�nda artmas� bekleniyor.
• �in-Kazakistan s�n�r�nda h�zla geli�en Cimne s�n�r ticaret merkezi
Xinjiang'da 1982 y�l�ndan bu yana a��lan 15 s�n�r kap�s�ndan b�lgenin en kuzeyinde bulunan�, Altay b�lgesindeki Cimne s�n�r kap�s�d�r.
1 2 3 4 5 6 7 8 next
© Copyright by www.cri.cn, 2007