Bahar Bayram� ve k���k bir macera

    2009-02-04 18:20:32                cri
    Bug�n sizlere, son birka� g�n hakk�nda biraz bilgi vermek ve �ok e�lendi�im bir g�n� anlatarak bir yeri tan�tmak istiyorum.

    Bu hafta, �in'in geleneksel ay takvimine g�re yeni y�la girdik. 12 hayvanl� �in takvimine g�re, Fare Y�l�'n� geride b�rakt�k ve �k�z Y�l�'na girdik. Ay takvimine g�re yeni y�l, �inlilerin ger�ek yeni y�l� kabul ediliyor ve 31 Aral�k'a g�re �ok daha b�y�k bir co�kuyla kutlan�yor. Bir arkada��ma, �inli bir arkada��ndan gelen bir mesaj ikimizi de olduk�a �a��rtm��t�. 25 Ocak'ta, yani �k�z Y�l�'n�n son g�n� gelen mesaj ��yle diyordu : "2008'in son g�n�n� nas�l ge�irmeyi d���n�yorsun?". Yani Ay Takvimi �inliler aras�nda o kadar yerle�ik ki, 2009'a bu takvime g�re giriyorlar, 1 Ocak'ta de�il.

    Tabii g�n bu kadar �nemli olunca, bir haftal�k bir tatili de beraberinde getiriyor. Pekinli olmayanlar, haftalar �ncesinden tren veya u�ak biletlerini alarak memleketlerine gidiyorlar ��nk� �ok �nemli bir engel olmad��� s�rece yeni y�la girilen geceyi t�m aile fertlerinin bir arada ge�irmesi gerekiyor. Hatta bir�ok zaman e�ler, yeni y�la giri�i birlikte kutlam�yor, bayan da erkek de kendi ailesinin evine gidiyor. Yeni y�la giri�te �nemli adetlerden biri, jiao(3) zi(5) yemek. Jiaozi, �in mant�s�. Bizim mant�m�za g�re tad� olduk�a farkl� fakat yap�l��� ayn�. Hamurun i�ine malzeme dolduruluyor ve kapat�l�yor, kaynar suya at�larak pi�iriliyor. Sonra da sirkeye bat�r�larak yeniyor. Fakat yeni y�lda yenen bu jiaozi'n�n bir �zelli�i var. T�m aile bireylerinin birlikte oldu�u ve jiaozi'n�n haz�rlanma i�leminin de, haz�rlamay� bilen aile fertleri taraf�ndan evde yap�ld��� durumlarda, jiaoz�'lardan bir tanesinin i�ine en k���k boy bozuk para konuyor, daha sonra kar��t�r�l�yor ve di�er onlarca jiaozi ile birlikte pi�iriliyor. Yemek esnas�nda, i�inde para olan bu jiaozi kimin a�z�na gelirse, yeni y�l�n o ki�i i�in madd� anlamda �ok bereketli ge�ece�ine inan�l�yor.

    Tabii bu, sadece son gece yap�lan kutlama. Y�lba��ndan belki bir hafta � on g�n �ncesinden ba�layarak patlat�lan envai t�rde havai fi�ek ve maytap, siz istemeseniz bile size yeni y�l co�kusunu hissettiriyor. Bu tarihler i�inde, yolda h�zla ko�an bir insan g�r�rseniz, �ok b�y�k olas�l�kla maytab�n�n fitilini ate�lemi�tir ve patlamadan �nce m�mk�n olan en uzak mesafeye ula�mak i�in ko�uyordur, onun geldi�i tarafa do�ru gitmemelisiniz, her an her k��ede maytap patlayabilir. Sabah�n 7'sinde pencerenizin �n�ne kadar y�kselip tam �n�nde patlayan havai fi�eklerle s��rayarak uyanabilir veya gecenin 2'sine kadar evinizin �n�ndeki hava fi�ek seslerinden uyuyamayabilirsiniz.

    Bunun d���nda, Pekinli olmayan herkes memleketine gitti�i, hatta bir�ok Pekinli de yeni y�l�n ilk g�nlerinde evinden pek ��kmad��� i�in, �ehir b�y�k �l��de bo�al�yor ve sakinle�iyor. Ak�am 5-6 saatlerinde normal zamanlarda ayakta s�k��arak bindi�imiz metrolar, ayaklar�n�z� di�er koltuklara uzat�p oturabilece�iniz �l��de bo� oluyor. �� ��k�� saatlerinde b�y�k trafik s�k���kl��� olan ve dur-kalklarla ilerledi�iniz yollarda 70-80 km. h�zla ilerleyebiliyorsunuz. Normalde ak�am 11, baz�lar� 12'ye kadar a��k olan Carrefour, Starbucks, Subway gibi yabanc� ma�azalar ve bir�ok restoran ve hatta barlar bile, ak�am 8'de kapan�yor. Ak�am 9'da ��k�p bir kahve i�mek ya da bir �eyler at��t�rmak istedi�inizde, Mc Donalds ve KFC d���nda bir alternatif bulman�z �ok zor oluyor. Yani k�sacas�, bu bir haftal�k yeni y�l tatilinde �in'de hi�bir �ey di�er zamanlar gibi olmuyor.

    Herkes farkl� bir yerlere gidip farkl� �eyler yaparken ben de herhangi bir hafta sonundan farks�z bir tatil ge�irmek istemedim; gidip yeni y�l� birlikte ge�irece�im �inli bir aile olmad��� ve jiaozi yapmay� bilmedi�im i�in de, kendime g�re farkl� olacak bir �eyler yapmak amac�yla ara�t�rmalara ba�lad�m. Bu ara�t�rmalar sonunda iki farkl� alternatif ��kt� �n�me. Bunlardan bir tanesi kayak yapmaya da�a, di�eri de terlemek, y�zmek ve rahatlamak i�in kapl�caya gitmekti. �ki �inli arkada��ma bu fikirden bahsetti�im zaman ikisi de kapl�cay� se�tiler ve hatta nereye gidece�imizi ve nas�l gidece�imizi bile benim i�in ara�t�r�p sadece g�n se�imini ve bilet alma i�ini bana b�rakt�lar.

    Bu macera, daha gitmeden ba�lad�. Bileti giri�te al�rsan�z pahal� oluyormu�, fakat Pekin Askeri M�zesi'nin kar��s�nda bir seyahat acentas� varm��, �nceden oradan al�rsan�z ucuzmu�. Bilet alma g�revi de bana verilmi�ti. Ev arkada��mla birlikte bilet almak �zere metroyla Askeri M�ze dura��na gittik. �ndi�imizde her yer kapal�yd� ve etrafta adres soracak insan bile yoktu. Arkas�na kocaman bir koltuk yapt�rd��� bisikletini a��r a��r kullanan, ya�� en az 70'lerde olan bir teyzenin bize do�ru geldi�ini g�r�nce ona sormaya karar verdik ve �n�m�zden yava� yava� ge�erken elimizdeki adrese g�re gitmemiz gereken plazan�n yerini sorduk. Uzun s�re d���nd�, kendi kendine tekrarlad�. Biz "�u tarafta" diye g�sterip gidece�ini san�rken, "beni takip edin" dedi ve bisikletiyle geriye d�nd�. Yolda da sohbet ettik, nereli oldu�umuzu, �in'de neler yapt���m�z�, seyahat acentas�n� neden arad���m�z�, nereye gidece�imizi sordu. Sonra bir binan�n �n�ne geldik. Teyze bakt� bakt�, sonra, "yok buras� de�ilmi�, o zaman �uras� olmas� gerek" dedi ve tekrar geri d�nd�. Bizim niyetimiz teyzeye bu kadar zahmet vermek de�ildi, sadece nas�l gidece�imizi tarif etmesini beklemi�tik, ki �inli arkada�lar�m�z�n yapt�klar� tarife g�re metrodan ��kt�ktan sonra en fazla 6-7 dakikal�k y�r�me mesafesinde olmal�yd�. Teyze, oras� oldu�unu d���nd��� di�er yere do�ru giderken de, evli olup olmad���m�z�, �in'de evlenmeyi d���n�p d���nmedi�imizi, T�rkiye'nin Irak'�n kom�usu oldu�u halde neden Irak'la sava�t���n�, neden Amerika'ya yard�m etti�ini sordu. Siyaset gibi zor bir konuya girince bir�ok zaman yetersiz kalan �incemizle teyzenin sorular�n� cevaplamaya �al���rken teyze bir binay� g�sterip "�u y�ksek bina, �u tarafa do�ru gidin giri�i oras�" dedi. �ok te�ekk�r ettik ve ayr�ld�k. O ya�ta bir teyzenin, arkas�na oturak yapt�r�lm�� a��r bisikleti kullanarak gezmesi ba�l� ba��na �a��lacak ve takdir edilecek bir �ey. Normal olarak da "bir an �nce gidece�im yere varay�m" diye d���n�yor olmas� gerekir, k�� g�n�, d��ar�s� so�uk, ayr�ca tatil ve kimse yok. Fakat buna ra�men bizimle birlikte en az 12-13 dakika dola�t�. Ayr�ca s�radan bir �in vatanda��n�n T�rkiye'yi bu kadar tan�mas�, Irak'taki durum hakk�nda bir�ok T�rk'ten daha fazla bilgi sahibi olmas� da �a��lacak ve takdir edilecek �eylerdi. Bunun yorumlar�n� yaparak gidece�imiz yere vard�k, biletimizi sorunsuz bir �ekilde ald�k.

    Gidece�imiz yer �ehir merkezinden olduk�a uzak oldu�u i�in s�k ve fazla otob�s gitmiyor. Metronun 13. hatt� ile 5. hatt� aras�ndaki transfer istasyonu olan Lishuiqiao dura��nda inip otob�s dura��na gidiyorsunuz ve 52 numaral� otob�sle kuzeye do�ru yakla��k 50 dakika yol al�yorsunuz. Yer Changping b�lgesinde. Otob�sten indi�imiz zaman etrafta b�rak�n kapl�cay�, herhangi bir yerle�im b�lgesi bile yoktu. Orada birisine sorduk, yakla��k 1 km y�r�yece�imizi s�ylediler, taksi de yokmu�. �ans eseri, �� tekerlekli, bizdeki triport�rlere benzeyen fakat daha k���k olan ve daha yava� giden ve yak�n mesafe ta��mac�l��� i�in taksiden daha ucuz oldu�u i�in kullan�lan ara�lardan birini g�rd�k. Ona bindik ve 10 dakika i�inde ve 3 yuan'e kapl�can�n ana giri� kap�s�na geldik, 5 dakikal�k y�r�y�� sonunda da i�eri girdik.

    Bir�ok b�y�k saks�yla s�slenmi�, belki 120 metreye 60 metrelik, b�y�kl� k���kl� bir�ok havuzun ve bir b�fenin oldu�u bir alan. Yeti�kinler i�in yar� olimpik bir y�zme havuzu, hemen yan�nda, �ocuklar i�in yap�lm�� k���k ve kayd�ra�� olan bir havuz, arkas�nda da, farkl� ama�lar i�in yap�lm�� 19 farkl� b�y�kl� k���kl� havuz ve g�let. Kimisinde �l�k, kimisinde s�cak, kimisinde de �ok s�cak su var. Baz�s�na sadece girip i�inde oturuyorsunuz ve �ifal� suyun tad�n� ��kar�yorsunuz. Bir tanesinde, belinize kadar derinli�i olan bir havuzun i�inde, son derece bas�n�l� bir du�un alt�na girip du� keyfi yapabiliyorsunuz, alttan bas�n�l� su p�sk�rten alana gidip suyun i�inde, 4-5 jakuzi g�c�nde masaj imkan�na sahip oluyorsunuz. Di�er bir k��ede bal�kl� havuz var, ayaklar�n�z� i�ine sokup bir s�re bekledi�iniz zaman onlarca bal�k geliyor ve ayaklar�n�z� bacaklar�n�z� �s�rmaya ba�l�yor ve teninizdeki art�klar�, nas�rlar�, �l� deri kal�nt�lar�n� temizliyor. Alan�n bir kenar�nda da bir b�fe var. B�feden "fangbianmian" al�p, v�cudunuz suyun i�indeyken havuzun kenar�na uzanarak onu yemek, veya buz gibi bir bira ve meyve taba�� al�p, kuvvetli bir jakuzi hissi veren bas�n�l� su b�l�m�ne gidip, bir taraftan su ile masaj yap�l�rken bir taraftan biran�z� i�mek ve meyve yemek son derece keyifli. Veya, tamamen i�ine girmeniz en az 5-6 dakika s�recek kadar s�cak olan bir havuzun i�ine girip orada dondurma yemek de ilgin� bir fantezi olarak d���n�lebilir. B�t�n bu farkl� etkinlikleri, zevkleri ve l�ks denebilecek e�lenceleri bir arada ve �ok uygun fiyata ya�ayabilece�iniz, kesinlikle gidilmesi gereken bir yer. Seyahat acentas�ndan bilet ald���n�z zaman ki�i ba�� 85 yuan. Sabah 10'da a��l�p ak�am 12'de kapanan yere gitti�inizde zaman s�n�rlamas� yok, isterseniz 14 saat kalabilirsiniz. Biz sabah 10'da vard�k, arkada�lar�mdan birinin ak�am 8'de bir ba�ka program� oldu�u i�in 6'da ayr�ld�k, fakat 8 saatin nas�l ge�ti�inin fark�na bile varmad�k ve hepimiz istemeyerek ayr�ld�k. Hatta ak�am i�i olan arkada� sabah gelirken "4'te filan ��kal�m ki ge� kalma riskim olmas�n" derken, saat 4 oldu�unda, "ya taksiyle d�nelim, 6'da da ��ksak yeti�irim o zaman" diyerek ayr�lma vaktimizi erteleyen ki�i oldu. Saat 6'da da, otob�s kalmad��� i�in korsan taksi bulduk, 50 yuan'e bizi Lishuiqiao metro istasyonuna g�t�rmesi i�in pazarl�k edip anla�t�k ve 35 dakikada metro istasyonuna vard�k. �ok yorulmu� da olsak herkes mutluydu ve birka� hafta sonra daha �ok ki�iyle ve daha uzun s�reli tekrar gelmek i�in s�zle�erek ayr�ld�k.

    Bu program�n da sonuna geldik. �incesini ��renece�imiz kelimelerle program� noktalayal�m. Bug�n ��renece�imiz kelime say�s� olduk�a fazla. �rne�in, program i�inde "fangbianmian" yedik dedim, fakat ne oldu�unu a��klamad�m. Fang(1) bian(4) �incede uygun, elveri�li, kullan��l� anlam�na geliyor. Mian(4) ise makarna demek. �kisi birlikte, haz�r makarna gibi bir anlama geliyor. Bir paket i�inde, kurutulmu� haz�r makarna, baharat� ve sosu ile birlikte sat�l�yor ve markette fiyat� 3 yuan. ��ine soslar�n� ilave edip, kaynar su koyup kapa��n� kapat�yorsunuz, cinsine g�re 5 ila 8 dakikada haz�r oluyor. Etlisi, bal�kl�s�, sebzelisi, bir�ok farkl� �e�idi var. Tekrar edelim, fang(1) bian(4) mian(4). Wen(1) quan(2) �ince'de �l�ca, kapl�ca, s�cak su kayna�� anlam�na geliyor. Gitti�imiz yerine ad� hong(2) lu(2) wen(1) quan(2). Hong(2) k�rm�z� demek. Lu(2) ise sumak demek, fakat burada k�rm�z� sumak anlam�nda de�il, sadece bir �zel isim. Y�zmek demek i�in �incede you(2) yong(3) diyoruz. Bahsetti�im 3 tekerlekli k���k ara�lar�n yerel ad� da san(1) beng(1) zi(5). Korsan taksi demek i�in de �ince'de hei(1) che(1) diyoruz. Hei(1) siyah demek, che(1) ise ara� demek. Hei(1) che(1). Askeri m�ze demek i�in de jun(1) shi(4) bo(2) wu(4) guan(3) diyoruz. Jun(1) shi(4) askerlik demek. Bo(2) wu(4) tek ba��na, do�a bilimi demek. Guan(3) ise, bir yer, mekan, kapal� olan anlam�na geliyor. Bo(2) wu(4) guan(3) birlikte s�ylenince m�ze oluyor. Jun(1) shi(4) bo(2) wu(4) guan(3).

© Copyright by www.cri.cn, 2007