Xinjiang'da okuyan yabanc� ��renci say�s�nda yeni rekor

    2009-02-11 16:55:45                cri

Xinjiang'dan k�sa k�sa (11-02-2009)

----Xinjiang'da okuyan yabanc� ��renci say�s�nda yeni rekor

    Xinjiang'a ��renim g�rmek i�in giden yabanc� ��rencilerin say�s�n�n, ge�en y�l 3475 olarak belirlenerek yeni bir rekor d�zeye ula�t��� bildirildi.

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi E�itim �daresi taraf�ndan verilen bilgilere g�re, ba�ta �ince ��renimi olmak �zere �e�itli dallarda okuyan yabanc� ��rencilerin y�zde 80'i Orta Asya �lkelerinden geldi.

    Xinjiang'da yabanc� ��renci kabul edilmesine 1985 y�l�nda ba�lanm��t�. Xinjiang �niversitesi'nin 1985 y�l�nda k�sa s�reli �ince kursa kat�lan ilk yabanc� ��renciyi kabul etmesinden bu yana Xinjiang'a ��renim g�rmek i�in gelen yabanc� ��renci say�s�nda s�rekli art�� g�r�ld�.

    Bug�n b�lgede yabanc� ��renci kabul etme yetkisine sahip 34 ��retim kurumu bulunuyor. 1985 y�l�ndan bu yana bu ��retim kurumlar�nda yakla��k 40 �lkeden 10 binden fazla yabanc�n�n ��renim g�rd��� bildirildi.

----Xinjiangl� gen�lerin bilimsel �al��malar�na �zel fon

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi Y�netimi taraf�ndan kurulan Fen Bilimleri Fonu b�nyesinde bu y�ldan itibaren gen�lerin bilimsel �al��malar�n� te�vik eden �zel bir fon olu�turuldu�u bildirildi.

    �zerk B�lge Bilim ve Teknoloji �daresi taraf�ndan verilen bilgilere g�re, her y�l 1 milyon yuan finansman sa�layacak olan fon, Xinjiang'daki gen� bilim adamlar�n�n yenilik yaratma �al��malar�n� te�vik etmeyi ama�l�yor. Destek verilen bilim �al��anlar� i�in 35 ya� s�n�r�n�n uyguland��� belirtiliyor.

----Xinjiang'da ge�en y�l 240 bin yoksul vatanda��n yiyecek ve giyecek sorunu ��z�ld�

    Xinjiang'da ya�ayan yoksul vatanda�lardan 240 bininin yiyecek ve giyecek sorununa ge�en y�l kal�c� ��z�m getirildi�i bildirildi.

    B�lgenin merkezi Urum�i'de k�sa s�re �nce d�zenlenen Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi Yoksullara Yard�m �al��malar� Toplant�s�'ndan verilen bilgilere g�re, yiyecek ve giyecek sorunu ��z�len 240 bin vatanda�tan 157 bini, g�rd�kleri meslek ve beceri e�itim sayesinde d�zenli gelire sahip oldu.

    Xinjiang'daki yoksul n�fusun b�y�k bir b�l�m�, 30 yoksul il�ede ya��yor. Devlet ve �zerk b�lge y�netimi taraf�ndan s�rd�r�len yoksullara yard�m �al��malar� sayesinde bu il�elerde ya�ayan k�yl� ve �obanlar�n ki�i ba��na d��en net geliri, ge�en y�l y�zde 17 oran�nda artt�. Gelir d�zeyinin artmas�yla birlikte vatanda�lar�n ya�am kalitesi de d�zeldi. S�z konusu 30 il�ede ya�ayan vatanda�lar�n y�zde 90'� yeni tip k�y sa�l�k kooperatifleri sistemine dahil edilerek zaman�nda tedavi g�rme imkan�na sahip oldu. Yoksul b�lgelerdeki ekonomik geli�me ad�mlar� da b�y�k �l��de h�zland�r�ld�. 30 il�ede ger�ekle�tirilen toplam �retim de�eri ge�en y�l y�zde 8 oran�nda artarken, il�e y�netimlerinin b�t�e gelirinde h�zl� art�� kaydedildi, k�y ekonomisinin yap�s� d�zeltildi. Ayr�ca bu il�elerdeki ki�i ba��na d��en y�ll�k tah�l miktar�n�n 500 kiloyu ge�ti�i ��renildi.

----�in-Kazakistan boru hatt�ndan ithal edilen ham petrol 10 milyon tonu a�t�

    �in'in �in-Kazakistan Petrol Boru Hatt� arac�l���yla ithal etti�i ham petrol miktar�n�n 12 milyon 520 bin tonu a�t��� bildirildi.

    �in ve Kazakistan g�mr�k idareleri taraf�ndan a��klanan verilere g�re, daha �nce yaln�zca Kazak petrol�n� ta��yan �in-Kazakistan Petrol Boru Hatt�'ndan Rus petrolleri de ta��nmaya ba�lad�.

    �in'in s�z konusu boru hatt�yla Rusya'dan ithal etti�i ham petrol�n ge�en y�l 1 milyon tona yakla�arak, ta��nan petrol�n yakla��k y�zde 15'ini olu�turdu�u ��renildi.

    Kazakistan'�n Atasu b�lgesinden ba�lay�p �in-Kazakistan s�n�r�nda yer alan Alashankou ge�idi �zerinden Xinjiang'�n Dushanzi b�lgesinde son bulan �in-Kazakistan Petrol Boru Hatt�, yakla��k 1200 kilometre uzunlu�unda.

© Copyright by www.cri.cn, 2007