Xinjiang'da h�zla geli�en kayak sporu

    2009-02-25 10:55:52                cri
    �in'in kuzeybat� kesiminde yer alan Xinjiang'da k�� mevsimi 4-5 ay s�rer. Y�ksek da�lar�n bulundu�u ve kar ya���� fazla olan Xinjiang, zengin k�� turizm kaynaklar�na sahip. Xinjiang'�n kuzeyindeki Altay b�lgesinde bulunan kaya resimleri, y�re insanlar�n�n bundan binlerce y�l �nce kayak yapt���n� g�steriyor. G�n�m�zde kayak, Xinjiang'da her ge�en g�n daha pop�ler hale gelen bir spor ve e�lence haline geldi.

    �in'in ilk d�nya �ampiyonu kayak��s� olan �in Kayak Sporu Federasyonu dan��man� Shan Zhaojian, Xinjiang'�n kayak sporu i�in bir cennet oldu�unu belirterek, �unlar� anlatt�:

    "Xinjiang'da kar ya����, da� yap�s� ve meteorolojik ko�ullar gibi konularda kayak sporu i�in elveri�li bir ortam bulunuyor. Ayr�ca burada k��lar �ok so�uk ge�miyor. Kayak merkezlerinin b�y�k bir b�l�m� de �ehirlerin �ok yak�nlar�nda yer al�yor. Bunlara b�lgede ya�ayan farkl� etnik gruplardan vatanda�lar�n �zg�n �rf ve adetleri de eklenince, Xinjiang'�n tam anlam�yla bir kayak cenneti oldu�unu s�yleyebiliriz."

    Xinjiang genelinde bug�n yakla��k 200 kayak merkezi bulunuyor. B�lgenin merkezi Urum�i'nin �evresinde bulunan 50 kadar kayak merkezinden �ehir merkezine en yak�n olan�, Urum�i'ye 6 kilometre mesafede. Kaya��n yan� s�ra, k�pek k�za��, kar �zerinde para��tle u�ma ve kar futbolu gibi renkli spor ve e�lenceler, bu kayak merkezlerinin yo�un m��teri ak�n�na u�ramas�n� sa�lad�.

    Urum�i yak�nlar�ndaki Kar Nil�feri Kayak Merkezi'nde Xinjiang'a gelen 55 ya��ndaki bayan Liu Yu'e adl� yerli turist en �ok k�pek k�za��yla kaymaya bay�ld���n� s�yleyerek, �unlar� anlatt�:

    "Televizyonda Eskimolar�n k�pek k�za��n� bir ula��m arac� olarak kulland�klar�n� g�rm��t�m. Ancak b�yle bir k�za�a binmenin bu kadar keyifli oldu�unu tahmin etmemi�tim. K�pekle �ekilen k�zak hem h�zl�, hem de rahat."

    K�pek k�za��, ya�l�lar�n ve �ocuklar�n g�zdesi durumunda. Gen�ler ise dik pistte kayak yapmay� seviyor. Pistte h�zla kayarken g�nl�k ya�amdaki b�t�n bask�lardan kurtuldu�unu belirten Qin Wei adl� delikanl�, �unlar� s�yledi:

    "Kayak, en sevdi�im spordur. Burada kayak yaparken, beton binalardan ayr� bir d�nyada do�ayla b�t�nle�ti�imi hissettim. Ayr�ca kayak, bana ayr� bir ya�am g�c� de kazand�rd�."

    Xinjiang'daki kayak merkezleri, y�ksek kaliteli pistlerin yan� s�ra son derece g�zel do�al manzaralara da sahip. Ayr�ca bir�ok merkezde Xinjiang'da ya�ayan farkl� etnik gruplar�n �zg�n �rf ve adetlerini tan�tan geleneksel sanat g�sterileri de yap�l�yor. Xinjiang �pek Yolu Uluslararas� Kayak Merkezi y�neticilerinden Huang He, etkinlikleri hakk�nda �u bilgileri verdi:

    "Merkezimizde kaya��n yan� s�ra y�re insanlar�m�z�n �zg�n �rf ve adetlerini g�steren renkli etkinlikler de d�zenleniyor. M��terilerimiz merkezimizde kurulan �ad�rlarda Kazak k�zlar�n�n geleneksel dans g�sterilerini seyredebilir, Kazak, Hui ve Uygur ba�ta olmak �zere �e�itli etnik gruplar�n geleneksel yemeklerinin tad�na da bakabiliyor."

    H�zla geli�en kayak sporu, Xinjiang'da ya�ayan vatanda�lara �nemli bir ek gelir sa�lad�. Kayak merkezlerinin �evresinde ya�ayan insanlar, ya kayak antren�rl��� yap�yor, ya da arkada�lar�yla sanat topluluklar� olu�turarak kayak merkezlerinde geleneksel sanat g�sterileri sunuyor.

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi y�netimi ise, ba�ta kayak olmak �zere k�� turizmini daha da geli�tirmek i�in tan�t�m etkinlikleri d�zenliyor. Kaya�� Xinjiang'�n k�� turizminin bir markas� haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi Turizm M�d�r� Nayim Nas�r, d�zenledikleri etkinlikler hakk�nda �unlar� anlatt�:

    "Xinjiang'da k�� d�rt, be� ay s�rer. K�� mevsiminde tan�t�m etkinlikleri d�zenliyoruz. Aral�k ay�nda d�zenlenen Urum�i K�� Turizm Festivali, Ocak ay�nda d�zenlenen Altay Kayak Festivali ve Tianshan Da�lar�'ndaki Tianchi g�l� b�lgesinde d�zenlenen a��k hava Kar Heykelcili�i Sergisi bunlardan baz�lar�d�r."

© Copyright by www.cri.cn, 2007