Xinjiangl� gen� m�zisyenler

    2009-01-28 19:11:49                cri
    Xinjiangl�lar, �ark� s�ylemeye ve dans etmeye yatk�nl�klar�yla biliniyor. Farkl� etnik gruplar�n geleneksel m�zi�inin yan� s�ra, pop m�zi�i de son y�llarda Xinjiang'da h�zla yayg�nla�t�.

    Xinjiang'da ge�en y�l iki ay s�reyle d�zenlenen �ark� yar��mas�na kat�lan yakla��k 370 yeni �ark�dan 50'si �d�l kazanarak k�sa s�re �nce b�lge merkezi Urum�i'de verilen konserde tan�t�ld�. Y�re halk�n�n �zg�n �zelliklerini ta��yan bu pop �ark�lar�, b�y�k be�eni toplad�.

    Xinjiangl� m�zisyen �evket taraf�ndan seslendirilen "Xinjiang'�n Nanlar�" adl� �ark�y� dinlediniz. Bu �ark�, Xinjiang'�n �rf ve adetlerini anlatan �d�ll� pop �ark�lar�ndan biri. Ayn� zamanda bu �ark�n�n bestecisi ve s�z yazar� �evket, �ark�da �a�da� pop m�zi�inin ifade bi�imini Uygurlar�n geleneksel m�zi�iyle b�t�nle�tirdi�ini belirterek �unlar� anlatt�:

    "Nan (Uygur ekme�i), Xinjiangl�lar�n vazge�ilmez yeme�idir. Ayn� zamanda nan, farkl� etnik gruplar aras�ndaki karde�li�in de simgesidir. �ark�da yer alan 'Nan g�ne�i, g�ne� de nan� and�r�r. Xinjiang'�n yusyuvarlak nanlar�, benim birlik r�yamd�r' s�z�, b�t�n etnik gruplar aras�ndaki birlik ve beraberli�in peki�tirilmesi arzumu ifade ediyor."

    Xinjiang'da 2 bin y�l� a�k�n bir ge�mi�e sahip olan nan, her zaman misafirlere verilen ikramlar�n ve e�-dosta giderken g�t�r�len hediyeler aras�ndad�r. Ayn� zamanda nan, Xinjiang'�n temsil yeme�i olma �zelli�ini de ta��yor.

    Xinjiang'daki pop �ark�lar�nda nan�n yan� s�ra, meyve, kuzu, s���r, Tianshan Da�lar� ve bembeyaz bulutlar da i�leniyor. B�t�n bunlar, sanat��lar�n Xinjiang'a olan sevgisini ve Xinjiangl� olmaktan duyduklar� gururu ifade ediyor.

    An Mingliang adl� gen� sanat�� taraf�ndan bestelenip seslendirilen "Buras� Xinjiang" �ark�s�ndan bir b�l�m dinlediniz. Xinjiang'�n geni� topraklar�n�n m�zik �al��malar� i�in sonsuz bir ilham kayna�� oldu�unu kaydeden gen� sanat��, �unlar� kaydetti:

    "Xinjiang'�n sahip oldu�u zengin m�zik birikimi, sanat �al��malar�ma sonsuz g�� kat�yor. Geleneksel m�zi�i �a�da� y�ntemlerle birle�tirme aray���n� s�rd�rece�im."

    Xinjiang'da ya�ayan �ok say�da etnik grubun her birinin �zg�n m�zik gelene�i var. Mo�ollar�n toplu halde ya�ad��� Bay�ngol Mo�ol �zerk �li'nden sanat�� Zhu Xiuli'ye ait "Benim Bay�ngol�m" �ark�s�, b�lgede d�zenlenen pop �ark� yar��mas�nda �d�l kazanan �ark�lardan biri. �imdi bu �ark�y� hep birlikte dinleyelim.

    Ka�gar'da d�nyaya gelen Uygur �ark�c� Erkin, m�zik �al��malar�na 1999 y�l�nda Beijing'deki Merkezi Milliyetler �niversitesi'nden mezun olduktan sonra ba�lad�. �smini �in genelinde duyuran Erkin, Xinjiang m�zi�inin geli�mesine katk� yapmay� g�rev sayd���n� belirterek ��yle konu�tu:

    "�ark� s�z� yazarken, farkl� etnik gruplar�n ortak �zelliklerine �nem veriyorum. Hem Xinjiang'�n �zelliklerini ortaya koyan, hem de �a�da� unsurlar� i�eren �ark�larla Xinjiang m�zi�inin geli�mesine katk� yapmaya �al���yorum."

    Bug�nlerde memleketi Ka�gar'da yakla��k 40 etnik gruptan �ocuklardan olu�an bir korunun �ark�lar�n� �zel bir alb�mde toplamak i�in yo�un �al��ma s�rd�rd���n� anlatan Erkin, �ocuklar i�in bir �eyler yapabilmekten b�y�k mutluluk duydu�unu s�yledi.

    Xinjiang'�n k�kl� �ark� ve dans gelene�inde do�up b�y�yen Xinjiangl� gen� m�zik sanat��lar�, yeni unsurlar i�eren �ark�lar�yla memleketlerine olan i�ten sevgilerini ve iyi dileklerini dile getiriyor.

© Copyright by www.cri.cn, 2007