Xinjiang'da 5.2 b�y�kl���nde deprem

    2009-02-25 10:56:07                cri
Xinjiang'dan k�sa k�sa (25-02-2009)

----Xinjiang'da 5.2 b�y�kl���nde deprem

    Xinjiang'�n Aksu b�lgesine ba�l� Keping il�esinde 20 �ubat g�n� Richter �l�e�ine g�re 5.2 b�y�kl���nde bir deprem meydana geldi. Depremin 28 bin ki�inin ya�am�n� olumsuz etkiledi�i, yakla��k 8 bin konutta hasara yol a�t���, ancak can kayb� olmad��� bildirildi.

    Deprem, 20 �ubat g�n� yerel saatle 18:02'de meydana geldi. Depremin merkez �ss�n�n Keping il�esi ile K�z�lsu K�rg�z �zerk �li'ne ba�l� Aha� il�esinin merkezlerine 35 kilometre mesafede oldu�u tespit edildi.

    Depremin hemen ard�ndan Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi Ba�kan� Nur Bekli, derhal arama-kurtarma ve yard�m �al��malar� ba�lat�larak depremzede vatanda�lar�n ya�am�n�n g�vence alt�na al�nmas� talimat�n� verdi. Depreme kar�� ba�lat�lan acil m�dahale mekanizmas� kapsam�nda Xinjiang Deprem ve Sivil ��ler M�d�rl�kleri taraf�ndan depremle m�cadele �al��malar�n� yerinde y�netecek uzman ekipleri g�nderildi. Afet b�lgesine ba�ta �ad�r olmak �zere y�kl� miktarda yard�m malzemesi g�nderilirken, g�venli olmayan yerlerde ya�ayan depremzedeler tahliye edilerek huzur evleri ve okullar ba�ta olmak �zere g�venli kamu binalar�na yerle�tirildi. Depremle m�cadele �al��malar�n�n yo�un bi�imde s�rd��� bildirildi.

----�li nehri vadisinin �slah� i�in y�kl� yat�r�m

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi y�netiminin 6 milyar yuan harcayarak b�lgenin kuzeyinden ge�en �li nehri vadisinde �slah projesi ba�lataca�� bildirildi. Islah projesi, �n�m�zdeki iki y�lda yakla��k 200 bin hektar geni�li�indeki alan� tarlalara d�n��t�rerek �li nehri vadisini �nemli bir tah�l �retim merkezi haline getirmeyi ama�l�yor.

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi Toprak ve Kaynaklar M�d�rl��� taraf�ndan verilen bilgilere g�re, �li nehri vadisindeki �slah projesi, �lkedeki ba�l�ca yedi arazi �slah projesi aras�nda yer al�yor. Nisan ay�nda ba�lat�lacak projenin su tasarrufu sa�lama ve �evre koruma ilkeleri do�rultusunda s�rd�r�lece�i belirtildi.

    Geni� topraklara ancak g�rece az n�fusa sahip Xinjiang'da tar�mda de�erlendirilebilen arazi yakla��k 13 milyon hektar dolay�ndad�r. B�lgede s�rd�r�len �slah projeleri sonucunda ge�en y�l yakla��k 10 bin hektar alan�n ekime a��ld��� ��renildi.

----Xinjiangl� Mo�ollar�n maddi olmayan miraslar� i�in �zel koruma merkezi

    Xinjiang'da ya�ayan Mo�ollar�n maddi olmayan k�lt�rel miraslar�n� korumak i�in Xinjiang'�n g�neyindeki Bostan G�l� il�esinde kurulan koruma merkezinin in�aat�n�n k�sa s�re �nce tamamland��� bildirildi. Xinjiang'da maddi olmayan k�lt�rel miraslar� korumak i�in kurulan bu ���nc� merkezin 1 Ekim'deki Milli Bayram s�ras�nda ziyarete a��lmas� bekleniyor.

    Bostan G�l� il�esi, Xinjiangl� Mo�ollar�n toplu halde ya�ad��� il�elerden biri. Burada ya�ayan Mo�ollar�n geleneksel k�yafetleri ve nak�� sanat�, �in'in �kinci Ulusal Maddi Olmayan K�lt�rel Miraslar� Listesi'nde, top�ur m�zi�i ve �ad�r yap�mc�l��� dahil be� geleneksel sanat ise Xinjiang'�n b�lgesel koruma listesinde yer al�yor.

    Yakla��k 2 milyon yuana mal olan Bostan G�l� �l�esi Mo�ollar�n Maddi Olmayan K�lt�rel Miraslar� Koruma Merkezi'nin d�� yap�s�, geleneksel Mo�ol �ad�r� bi�iminde. Merkezin faaliyete ge�mesinin il�ede ya�ayanlar�n geleneksel sanatlar�n�n daha etkili bi�imde korunmas�na �nemli g�� kataca�� savunuluyor.

© Copyright by www.cri.cn, 2007