T�rk ve �inli ��rencilerin yeni y�l kutlamas�

    2009-01-01 22:29:56                cri
    Bu programda sizlere Pekin'de Finans ve Ekonomi �niversitesi'ndeki T�rk ve �inli ��rencilerin birlikte haz�rlad�klar� bir yeni y�l kutlama etkinli�inden bahsetmek istiyorum.

    Pekin'de ya�ayan bir�ok T�rk'�n �ye oldu�u, duyurular�n, �in veya T�rkiye ilgili haberlerin, bazen duygular�n ve d���ncelerin payla��ld���, "Turks in China" isminde bir mail grubu var. Ge�en hafta i�inde bir g�n maillere bakarken, bu grupta, "T�rk Gecesine Davet" ba�l�kl� bir ileti g�rd�m. Fakat san�r�m o an i�le ilgili bir mail bekledi�imden dikkatle okumad�m ve �zerinde pek durmad�m.

    Daha sonra bir g�n i�teyken patronum bana o etkinlikten s�z etti ve kendisinin gidece�ini, benim de gelip gelmeyece�imi sordu. Ben, "�u duyurusu yap�lan ��renci yeme�ine mi?" diye sordum. O da bana "duyuruyu sen dikkatli okumam��s�n" dedi. O �yle deyince tekrar bakt�m, "T�rk gecesi" ve "k�na gecesi ske�i" ifadeleri dikkatimi �ekti. Bu etkinlik, Finans ve Ekonomi �niversitesi'ndeki ��rencilerin, hem ��retim d�nemlerinin sonu, hem de yeni y�l dolay�s�yla kendi aralar�nda haz�rlad�klar�, T�rk ��rencilerin de bir programla sahneye ��kacaklar� e�lenceli bir g�steri olarak planlanm��t�. Ayr�ca B�y�kel�ilik M�ste�ar� Say�n Metin K�l�� da organizasyona kat�lacakt�. Bunlar� ��renince, ben de patronumla birlikte gitmeye karar verdim.

    Pekin'de Haidian B�lgesi'nde, Xizhimen yak�nlar�nda bulunan kamp�se geldi�imizde, etkinli�i haz�rlayan T�rk ��rencilerden baz�lar� bizi kar��lamak i�in kap�ya kadar geldiler, o y�zden yerini bulmakta bir zorluk �ekmedik. Ben hemen g�steriye gidece�imizi san�yordum, fakat bizi bir toplant� odas�na g�t�rd�ler.

    Toplant� odas�nda, �in'de �ince bir b�l�mde okuyan bir T�rk ��rencinin terc�manl���yla, okulun rekt�r�, bir b�l�m�n dekan� ve M�ste�ar Say�n Metin K�l�� sohbet ediyordu. Rekt�r, iki y�l �ncesine kadar �niversitelerinde hemen hemen hi� T�rk ��rencinin olmad���n� ve o zamana kadar T�rkleri ve T�rk k�lt�r�n� pek tan�ma f�rsat� bulamad�klar�n�, son iki y�l i�inde ise bir�ok T�rk ��rencinin okullar�nda ��renim g�rmek �zere geldi�ini, bundan �ok mutlu olduklar�n�, T�rk ��rencileri �ok sevdiklerini ve bu t�r etkinlikler sayesinde k�lt�r al��veri�i olmas�ndan �ok memnun kald�klar�n� anlat�yordu. Say�n M�ste�ar ise programlar�nda T�rk ��rencilere de yer verildi�i i�in te�ekk�r ediyor, di�er ��rencilerin ve ��renim g�revlilerinin de T�rkiye'yi ve T�rk k�lt�r�n� daha iyi tan�tmak i�in ellerinden geleni yapacaklar�n�, ileride farkl� vesilelerle �niversiteyi tekrar ziyaret etmek istedi�ini s�yl�yordu.

    T�rkiye'de �in K�lt�r Merkezi ad�nda, esas olarak �in'e ��renci g�nderen, onun d���nda fuar zamanlar�nda turlar d�zenleyen bir firma var. Bu firma eskiden Beijing Union University, yani Pekin Birlik �niversitesi ile anla�mal�yd� ve kendilerine ba�vuran T�rk ��rencileri esas olarak bu �niversiteye y�nlendiriyordu. Bu y�zden 2007 y�l�nda �niversitede yirmiden fazla T�rk vard�. Daha sonra ise firma, anla�mas�n� Finans ve Ekonomi �niversitesi ile devam ettirmeye ba�lad�. O y�zden, toplant� esnas�nda s�ylenen rakamlara g�re, bu y�l �niversitede 16-17 T�rk ��renci varm�� ve s�rekli yeni ba�vurular geliyormu�. Okul y�netimi de bu geli�meden gayet memnunmu�.

    Bu �ekilde bilgi al��veri�inde bulunulup iyi dilekler sunulduktan sonra rekt�r, g�sterinin ba�lamaya haz�r oldu�unu s�yleyerek bizi etkinli�in olaca�� salona davet etti. Salonda, izlemeye gelen T�rkler i�in protokolde �zel yer ayr�lm��t�, o sayede en �ne oturma �ans�n� elde ettik.

    G�sterinin ba�lamas�yla birlikte sahneye, ilk ba�ta birinin T�rk birinin ise �inli oldu�unu d���nd���m iki sunucu ��kt�. Ama sonra ikisinin de T�rk ya da �inli olmad���n� anlad�m, ikisi de o �niversitede �ince ��renen yabanc� ��rencilerdi, fakat �ince olarak sunuculuk yapmakta gayet ba�ar�l� olacak kadar �inceleri vard�. Etkinlik, farkl� farkl� bir�ok k���k g�steriden olu�uyordu. Hepsini tek tek anlatmayaca��m, ama en �ok ho�uma giden �� tanesinden k�saca bahsetmek istiyorum.

    Bir tanesinin ba�l���, "R�zgarla Diyalog" idi. Burada bir T�rk erkek ��renci, �in'e yeni gelmi� ve yeni �ince ��renmeye ba�lam�� bir ��renciyi, bir Frans�z k�z ise r�zgar� canland�r�yordu. ��renci, Pekin'e yeni geldi�ini, �ok etkilendi�ini fakat biraz da korktu�unu, dilin kendisine �ok zor g�r�nd���n�, �inliler kendi aralar�nda h�zl� �ekilde konu�tuklar� zaman, "Ben ilerde bunlar� ger�ekten anlayabilecek miyim?" diye endi�elendi�ini, ayr�ca damak tad�n�n �ok farkl� oldu�unu, hatta r�zgar�n bile kendi �lkesindekinden farkl� esti�ini anlat�yordu. R�zgar da, kendisi gibi bir�ok ��renci ile tan��t���n�, hepsinin ilk ba�larda benzer korkular� oldu�unu, fakat zaman ilerledik�e, al��maya ve dili ��renmeye ba�lad�k�a bu korkular�n azalaca��n� ve mutlulu�a d�n��ece�ini ve kesinlikle pi�man olmayaca��n� s�yleyerek ��renciyi teselli ediyordu. Sonra ��renci, ismini duydu�u fakat hen�z gitme f�rsat�n� bulamad���, Tian'anmen Meydan�, Beihai ve Ritan Parklar�, �in Seddi gibi �nl� yerleri say�yor, r�zgara buralar�n hepsine gidip gitmedi�ini soruyor, kendisine biraz anlatmas�n� istiyordu. R�zgar da kendi bak�� a��s�yla bu yerlerden bahsediyor, ��renciyi �evklendiriyordu.

    Bir ba�ka etkinlikte pantolon almaya giden bir yabanc�n�n ilk pazarl�k deneyimi canland�r�l�yordu ve ilk ba�ta 180 yuan fiyat istenen bir pantolonu, uzun s�ren bir pazarl�ktan sonra 25 yuane almas� anlat�l�yordu.

    Bir ba�ka etkinlik ise, seyirciler aras�ndan g�n�ll� olarak kalkan, �ince ��renmekte olan yabanc� ��rencilere tekerleme s�yletme etkinli�iydi. Patronumun 8 ya��ndaki o�lu Efe g�n�ll� olarak kalkt��� zaman kesinlikle hi� kimse onun birinci olaca��n� d���nm�yordu. Fakat tekerlemeleri, o etkinli�i sunan �inli k�z�n ard�ndan hi� duraksamadan s�ylemesi ve hatta Afrikal� olan rakibine de yard�mc� olmas�yla Efe herkesi kendine hayran b�rakt�.

    Bu �ekilde birka� etkinlik daha bittikten sonra s�ra T�rk etkinli�ine geldi. Etkinli�in ba�lamas�ndan �nce sahneye yan yana iki sandalye kondu ve bunlar�n etraf�na yanan k���k k���k mumlar dizildi. Daha sonra gelin ve damat buraya oturdu. Gelinin ve damad�n babalar� kendi aralar�nda konu�tular. Damad�n babas� gelinin babas�na ba�l�k paras� verdi. Daha sonra anla�t�lar ve el s�k��t�lar. Ard�ndan gelinin ellerine k�na yak�ld� ve sar�ld�. Sonra damat gelinin ba��ndan a�a�� sarkan ve y�z�n� kapatan e�arb� kald�rd� ve gelinin y�z� g�r�nd�.

    Sonras�nda ise, "Uzun olur gemilerin dire�i" ve "Ankara Misketi" e�li�inde, Efe k�yafeti giymi� erkeklerin son derece g�zel haz�rlanm�� oyunlar�n� izledik. Oyunlar esnas�nda salondaki t�m �inliler ve di�er yabanc� ��renciler de alk��layarak tempo tuttular. Oyunlar esnas�nda, onun bir par�as� m� yoksa do�a�lama m� oldu ben de bilmiyorum, gelin de kendini tutamad� ve kalk�p oynad�. Son derece g�zel birka� dakikal�k oyundan sonra T�rklerin etkinli�i sona erdi ve yo�un alk��lar e�li�inde sahneden indiler.

    Etkinlikten sonra rekt�r ve dekan, protokolde oturan t�m T�rklere, geldikleri ve etkinlik haz�rlad�klar� i�in te�ekk�r ederek iki tane geleneksel �in hediyesi verdi. Bunlardan bir tanesi, girilen y�l 12 hayvanl� �in y�llar�na g�re �k�z Y�l� oldu�u i�in bez ve s�ngerden yap�lm�� sevimli bir �k�z motifi, di�eri de �inlilerin geleneksel yeni y�l hediyelerinden olan, renkli ka��tlar�n k���k par�alar halinde kesilip, beyaz bir ka��d�n �zerine yan yana yap��t�r�lmas�yla haz�rlanan bir resimdi. Te�ekk�r ederek hediyeleri ald�k.

    Program�n da sonuna yakla��lm��t�. Bundan sonra birka� �inli ��rencinin �ark� ve dans g�sterisi olacakt�, fakat benim d�nmem gerekiyordu. Oradaki T�rk ��rencilere, �zellikle yaln�zca 40 g�nd�r Pekin'de olmas�na ra�men b�yle bir giri�imde bulunarak etkinli�i d�zenleyen, duyuran, benim de ilk olarak orada tan��t���m �eref isimli ��renci arkada�a te�ekk�r ederek oradan ay�ld�m.

    Evet say�n dinleyiciler bu haftaki program�m�z�n sonuna geldik. Program i�inde ge�en baz� kelimelerin �incelerini ��renerek program�m�z� noktalayal�m. R�zgar demek i�in feng(1) diyoruz. T�rk�ede "ile" demek i�in �incede he(2) diyoruz. Diyalog demek i�in dui(4) hua(4) diyoruz. Yani, bahsetti�im "r�zgarla diyalog" adl� oyunun �ince ad� he(2) feng(1) de(5) dui(4) hua(4). Buradaki de(5) ise, "olan" anlam�na geliyor, yani r�zgarla olan diyalog. Genellikle ak�am yap�lan bu t�r g�sterilere genel olarak verilen ad wan(3) hui(4). �k�z demek i�in �incede niu(2) diyoruz. Y�l demek i�inse nian(2) diyoruz. Yani yeni girdi�imiz �k�z Y�l�n�n �ince s�yleni�i niu(2) nian(2).

    Hepinize mutlu, sa�l�kl� bir yeni y�l diliyorum, bir sonraki programda g�r���nceye kadar hepiniz esen kal�n sevgili dinleyiciler.

© Copyright by www.cri.cn, 2007