Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

De�erli izleyiciler,

Çin Uluslararas� Radyosu (CRI) Türkçe Servisi'nin yeni yay�n dönemindeki slogan�n�n belirlenmesi için ba�latt���m�z oylama sona erdi.

Oylamaya yo�un bir ilgi gösteren izleyicilerimiz, yeni yay�n dönemindeki içeri�imizi en iyi �ekilde yans�tacak slogan�n saptanmas�na etkin bir �ekilde kat�ld�lar.

Oylama sonucunda en çok oy alan üç slogan �öyle belirlendi:

1 - Dost Ülkenin Dost Radyosu                 �brahim �a�ma
2 - Türkiye Çin'le CRI'de Bulu�uyor            Wuchengfeng
   CRI: Çin ile Türkiye'yi Bulu�turuyor         Eda Özsoy
3 - Sevginin, Dostlu�un, Bar���n Yeni Simgesi     Antrakss

Bu sloganlar� öneren ödül sahiplerinin CRI Türkçe Servisi ile en k�sa sürede e-posta yoluyla temas kurarak adreslerini bildirmelerini rica ederiz.

Bu arada, oylamaya kat�lan onbinlerce izleyicimize bir özür borcumuz var. Slogan belirleme oylamas�na ba�larken birinci olacak slogana oy veren izleyicilerimiz aras�nda çekili� yap�laca��n� ve arma�an verilece�ini duyurmu�tuk. Ne yaz�k ki, bir teknik sorun nedeniyle izleyicilerimizin hangi slogan� t�klayarak oylad���n�n belirlenmesi mümkün olmad�. Dolay�s�yla, çekili� yap�labilmesi imkan� da ortadan kalkt�. Bu hatay� telâfi edebilmek için, oylamaya kat�lanlara arma�anlar�n� gönderebilece�imiz adreslerini bize bildirmelerini rica ediyoruz.

Oylar�n�z için te�ekkürler!
 

china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040