CRI Hakkında | Eski Versiyonumuz
W
  2009-03-23 09:37:02  cri

(襪) n.袜子:is. Çorap:

袜子 Çorap│长袜 Uzun çorap

他穿着一双短袜。O, kısa bir çift çorap giyiyor.

wài

外 

1: n.某个物体以外的空间:is. Dışarı:

窗外 Pencere dışında│门外 Kapı dışında

外边天气很冷。Dışarıda hava çok soğuk.

2: adj.外国:s. Yabancı:

外国 Yabancı ülke│外文 Yabancı dil

他能说五门外语。O, beş yabancı dil konuşabilir.

wán

完 

1: adj.应有的都具备;齐全:s. Tüm, bütün, tam, eksiksiz:

完美 Mükemmel│完好 Tam, iyi durumda

他还完全不知道这件事。Bu olaydan henüz hiç haberi yok.

2: v.全部做好:f. Tamamlamak:

完工 Bir projeyi tamamlamak

完事 Bir işi tamamlamak

他很好地完成了这项任务。O, bu görevi başarıyla tamamladı.

3: v.用光;没有剩余: f. Tümüyle tüketmek;

水喝完了。Su bitti.

信纸用完了。Mektup kağıdı kalmadı.

wán

玩 v.进行某种运动;观赏:f. Oynamak; eğlenmek:

玩足球 Futbol oynamak

我们准备去外地玩几天。Birkaç günlük gezi yapmayı planlıyoruz.

wǎn

晚 

1: n.晚上:is. Akşam, gece:

晚上 Akşam│晚安 İyi akşamlar

他一天到晚都很忙。O, sabahtan akşama kadar meşguldur.

2: adj.超过了原定的或合适的时间:s. Geç:

晚点 Geç kalmak, ertelenmek

天已经很晚了。Vakit artık geç oldu.

wǎn

碗 n.碗:is. Kâse:

饭碗 Kâse│茶碗 Çay kâsesi

碗里有米。Kâsede pirinç var.

wàn

(萬) 

1: num.一万;十个一千:sayı. On bin:

一万 On bin│十万 100 bin

大学有两万多名学生。Bu üniversitede 20 binden fazla öğrenci var.

2: adj.形容数量极大:s. Çok, büyük miktar:

万代 On binlerce yıl; kuşaktan kuşağa

万古长青Çam ağacı gibi her zaman yeşil kalmak; sonsuza kadar yaşamak

万事万物都有自己的生长规律。Her şeyin, kendi büyüme kuralı var.

3: adv.表示程度极高: zf. Tam, mutlak:

万不得已 Son çare

万万没想到他也来了。Onun da geldiğini hiç düşünmedim.

wánɡ

王 

1: n.国王;最高的统治者:is. Kralı, hükümdar:

国王 Kral│女王 Kraliçe

王爷 Ekselansları

2: n.同类中为首的、最大的或最强的:is. Aynı türde en iyi ya da en güçlü olan:

花王 Çiçek kralı

他是一位种菜大王。O, bir sebze yetiştirici kralıdır.

wǎnɡ

(網) 

1: n.鱼网:is. Balık ağı:

鱼网 Balık ağı│撒网 Ağ atmak

2: n.纵横交错像网的系统或系统:is. Ağ, şebeke:

网站 Web sitesi

关系网 İlişki ağı

他喜欢上网看新闻。O, internette haber okumayı sever.

wǎnɡ

往 

1: v.去;到:f. Gitmek:

往来 Geliş gidiş

人来人往。İnsanlar gelip gidiyor.

2: v.向…去;朝;向:f. ---yönelik olmak:

往北 Kuzeye doğru︱往前看 İleriye bakmak

他正在往外走。Dışarıya gidiyor.

3: adj.从前的;过去的:s. Eski, geçen:

往常 Eeskiden︱往年 Geçen yıllar

往日 Eski zamanlar, eski günler

wànɡ

忘 v.忘记;不记得:f. Unutmak:

忘记 Unutmak︱忘我 Özgeci

喝水不忘打井人。Suyu içerken, kuyuyu kazanı unutmamalıyız.

wànɡ

望 

1: v.往远处看:f. Uzağa bakmak:

张望 Dört tarafa bakmak︱望远镜 Teleskop

这里是一望无际的大草原。Burası, uçsuz bucaksız çayırdır.

2:  v. 盼望;希望:f. Dört gözle beklemek; ummak:

希望 Ummak, beklemek

望子成龙 Oğlunun başarılı olmasını beklemek

今年丰收有望。Bu yıl bol mahsul alınması bekleniyor.

3:  n..名声;声誉:is. Ün, prestij:

名望 Prestij︱声望 Ün

他是一位德高望重的外交家。O, yüce karakterli ve yüksek prestijli bir diplomattır.

wēi

危 

 1:  adj.危险;不安全:s. Tehlikeli:

危房 Tehlikeli bina

危急 Kritik, tehlikeli

我们应该居安思危。Biz, huzurlu günlerde bile uyanık olmalıyız.

2: v. .使不安全;损害:f. Zarar vermek, tehlikeye atmak:

危害 Zarar vermek

不能危及人身安全。Can güvenliğine tehdit oluşturulmamalı.

wéi

(為)

1:v.做;干:f. Yapmak:

大有可为 Parlak bir geleceğe sahip

尽力而为 Elinden geleni yapmak

他是个敢作敢为的人。O, cesur ve kararlı bir insan.

2:  v. 当;充当:f. ---i olarak görmek:

为首 (Birinin) liderliğinde

四海为家 Gittiği her yeri evi olarak gördü.

我们拜他为师。Onu öğretmenimiz gibi gördük.

3:  v .变成;成为:f. Dönüşmek, olmak:

一分为二 Her şeyin iki yüzü var

反败为胜 Yenilgiyi zafere dönüştürmek

形势已经转危为安。Durum, tehlikeden güvenliğe dönüştü.

See wèi on p.353 353. sayfadaki wèi'ye bak

wèi

(衛)

1:v.保护;防守:f. Korumak, savunmak:

自卫 Kendini savunma

保家卫国 Vatanı savunmak

这是正当防卫。Bu, kendini haklı savunmadır.

2:   n.负责保护、防守的人:is. Güvenliği korumaktan sorumlu olanlar:

警卫 Nöbetçi, güvenlik görevlisi

门卫 Nöbetçi; kapıcı

他任后卫。O, bir savunma oyuncusudur.

wèi

(為)

1:prep.替;给:e. İçin:

为你高兴!Tebrik ederim!

2:   prep.由于;为了:e. ---den dolayı;-mek amacıyla;

因为 Çünkü

你这是为什么?Neden böyle yapıyorsun?

See wéi on p.351 351. sayfadaki wéi'ye bak

wèi

1:n.位置;所在的地方:is. Yer:

方位 Yön︱座位 Oturacak yer

运动员已各就各位。Sporcular hazırlandı.

2:   n .人在社会生活某一领域中所处的地位:is:Konum, mevki:

地位 Konum, mevki︱学位 Diploma

他不计较名位。O, ün ve konuma önem vermiyor.

3:   classifier. 用来指人:İnsan için kullanılır:

一位老师 Bir öğretmen

那位是谁?O, kimdir?

wèi

喂 v.饲养;喂养:f. Beslemek, yedirmek:

喂牛 Sığıra yem vermek

她正在给老人喂饭。O, yaşlı adamı yediriyor.

表示打招呼:Merbaha, Allo:

喂,请问您找哪位?Alo, kiminle görüşmek istiyorsunuz?

wēn

1:n.温度:is. Sıcaklık:

气温 Hava sıcaklığı

体温 Vücut sıcaklığı

今天的气温是23℃。Bugünkü hava sıcaklığı 23 derece.

2:   adj.冷热适度;暖和:s. Ilık:

温带 Ilık kuşak

温水 Ilık su

他爱喝温开水。O, ılık su içmeyi sever.

3:  adj.和顺;宽厚;温柔: is. Yumuşak, nazik:

温和 Yumuşak |温情 Yumuşak duygu

她很温柔。O çok yumuşak huylu.

wén

1:n.文字;语言的书面形式:is. Yazı:

文字 Yazı

外文 Yabancı yazı

这是一本中英文对照词典。Bu, Çince-İngilizce sözlüğüdür.

2:   n.文章;写作:is. Yazı, makale:

文风 Yazı tarzı

文气Güçlü el yazısı olan ya da tatlı ve sakin kimse

他很会写文章。O, yazı yazmakta çok usta.

3:  n.文明;文化:is. Uygarlık, kültür:

文明 Uygarlık

文物 Tarihi eserler

中华文化历史悠久。Çin, uzun geçmişe ve derin kültüre sahip.

wén

(聞)

1:v.闻;用鼻子辨别气味:f. Koklamak, kokusunu almak:

好闻Güzel kokulu︱难闻 Kötü kokulu

我闻到了花香。Çiçek kokusu aldım.

2:  v.听见:f. Duymak:

风闻 Dedikodu|闻名 Tanınmış, ünlü

百闻不如一见。Bir kere görmek, yüz kere duymaktan daha inandırıcıdır

3:   n.听到的事;消息:is. Haber, hikâye:

见闻 Gördükleri ve duydukları

新闻 Haber

这真是一则奇闻。Bu, çok garip bir haber.

wèn

(問)

1:    v.提问:f. Sormak:

问答 Sormak ve cevap vermek

答非所问 Soruyla ilişkisi olmayan bir cevap vermek

向别人问路 Başkalarına yol sormak

有问题就问老师。Sorun varsa, öğretmene sor.

2:  v .关心地询问:f. Birinin hal ve hatırını sormak:

问安Sağlık dilemek

慰问 Selâmlamak

请代我问候你的妈妈。Annenize selâmlarımı ilet.

我 pron.说话人称自己或自己一方:zm. Ben, benim, bizim:

我国 Ülkemiz

自我意识 Öz bilinç

我是个爱运动的人。Ben, spor yapmayı seven bir insanım.

1:v.拿;抓在手中:f. Tutmak, sıkı tutmak:

握笔 Kalem tutmak

握手 El sıkışmak

她双手紧握方向盘。O, iki eliyle direksiyonu sıkı tutuyor.

2:  v.掌握;控制: f.Tutmak, kontrol etmek:

把握 Tutmak, emin olmak

掌握 Hükmetmek, iyi bilmek

他已胜利在握。Zafer kazanmasına kesin gözle bakılıyor.

(無)

1:v.没有:f. Yok, hiç:

无边无际 Uçsuz bucaksız

从无到有Sıfırdan var etmek

这是一场史无前例的盛会。Bu, tarihte hiç görülmemiş bir şenlik.

2:   adv.不:zf. Yok, hayır:

无妨 Sıkıncası yok

无须 Gerekmemek

无论结果怎样,我都要努力。Sonuç ne olursa olsun, çabalarımı sürdüreceğim.

1:   num.五:sayı. Beş:

五官 Beş duyu organı

五金 Beş metal (altın, gümüş, bronz, demir ve teneke) , hırdavat

他喜欢下五子棋。O, gobang oynamayı sever. (gobang, bir Japon oyunu)

2:  num.数量多:sayı. Çok:

五光十色 Rengarenk

五花八门 Çok çeşitli

五彩缤纷的海底世界 Rengarenk deniz altı dünyası

午 n.中午:is. Öğle:

午饭 Öğle yemeği|午后 Öğleden sonra

我要睡午觉。Öğle uykusu uyumak istiyorum.

舞 v.跳舞:f. Dans etmek:

舞步 Dans adımı|舞台 Sahne

f. Dans eder gibi hareket etmek:

飞舞 Çırpınmak

眉飞色舞 Çok sevinmek

f. Sallamak, dalgalanmak:

舞动 Sallamak, dalgalanmak

舞龙灯 Ejderha dansı etmek

她正在舞剑。Kılıç oynuyor.

(務)

1:   n.事情;事:is. İş, görev:

公务 Resmi iş

家务 Ev işleri

我保证完成任务。Görevi tamamlama taahhüdünde bulundum.

2:  v.从事;专力去做:f. Uğraşmak, çaba harcamak:

务工 İşçi olarak çalışmak

务农 Köylü olarak çalışmak

做工作要务实。İşte pragmatik olmalıyız

3:  adv.必须;一定:zf. Mutlaka, gerekmek:

务必 Mutlaka

做事务求善始善终。Yapılan her işin iyi şekilde tamamlanması gerekiyor.

1:   n.东西:is. Şey, nesne, cansız şey veya madde:

物产 Ürün, mal

物体 Madde ya da cansız şey

尽力做到物尽其用。Her şeyi en iyi şekilde kullanmaya çalış!

2:   n.文章或说话的实际内容:is. İçerik:

言之无物 İçi boş konuşma

言之有物 Mesaj dolu konuşma

不说空洞无物的话。İçi boş konuşma yapma.

(誤)

1:adj.错;不正确:s. Yanlış:

误传Yanlış anlatılmak

误导 Yanıltmak, yanlış yola götürmek

这是个误会。Bu, yanlış anlamadır.

2:   n.不正确的事物或行为:is. Yanlışlık; Hata:

笔误 Yazma hatası

口误 Konuşma hatası

他纠正了错误。O, hatayı düzeltti.

 3: v.耽误;错过:f. Kaçırmak, ertelemek, engellemek:

误场Sahnede gösteri yapmayı kaçırmak

误事 Aksatmak

教师是不允许误课的。Öğretmenin dersi kaçırmasına izin verilmiyor.

İlgili Haberler
Yorumunuzu Gönderin
Çin-Türkiye ilişkilerinde yeni kilometre taşı
Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Türk Lirası, Çin finans dünyasına ayak bastı.
Çinli kulüpler büyük transferlerine devam ediyor

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Oscar, 60 milyon avroya Çin'e gelmeye hazırlanıyor. Peki Çinli kulüpler yabancı futbolcular için ne kadar para ödüyor? Bu sorunun cevabı ve haftanın ekonomi gündemine genel bir bakış için Ekodiyalog'a kulak verin.

Diğerler>>
Çin'de 2016'da neler konuşuldu? (1) (Çin Mahallesi)
Çin'de 2016 yılında gündemde neler vardı? Çinlilerin en çok dikkatini çeken gelişmeler nelerdi? Çin Mahallesi'nin sakinleri, 2016'yı nasıl geçirdi?
Çin'in 5. büyük icadı 24 Sezon nedir? (Çin Mahallesi)
Çinlilerin günlük hayatına yön veren bir takvim sistemi olan 24 Sezon'a kâğıt, pusula, matbaa ve baruttan sonra Çin'in 5. büyük icadı diyenler de var. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan 24 Sezon, bir kez daha gündemde.
Diğer>>
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (07-01-2015)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (19-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (05-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (08-10-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (24-09-2014)
Diğer>>
Anket
Soru-Yanıt
 • Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Çin'in gücü ortaya kondu

 • Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 31 Mart-1 Nisan günlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve dünyanın odaklandığı Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.
  Diğer>>
  İzleyici Postası
 • Koyun yılınız kutlu olsun (Pınar Koçak)

 • Koyun Yılının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması dileğiyle...
 • Çin kadınlarına (Ali Güler)

 • Düşlerimde gelir bir güzel bana, alır götürür beni uzak bir diyara...

  Diğer>>
  Linkler
  © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
  16A Shijingshan Road, Beijing, China