CRI Hakkında | Eski Versiyonumuz
M
  2009-03-23 09:36:33  cri

(媽) 

1: n.母亲:is. Anne:

他妈已经八十多岁了。Annesi 80 yaşın üstünde.

2: n.对长一辈或年长的已婚女性的称呼:is.Yaşlı kadına yönelik hitap:

姑妈 Hala∣大妈 Yenge

麻 

1: n.麻,草本植物: is. Kenevir ve jüt türü bitkilerin genel ismi:

麻布 Keten kumaş∣麻包 Çuval

2: n.表面不光滑的或有斑点的:is.Pürüzlü, düzgün, olmayan:

麻子 Çiçek bozuğu∣麻石 Kaba taş

麻脸 Çiçek bozuğu olan yüz

3: adj.麻木;没有知觉:s. Duygusuz, uyuşuk:

麻药 Anestetik ilaç

她腿都冻麻了。Bacakları uyuştu.

(馬) n.马:is. At:

斑马 Zebra|赛马 At yarışı

他会骑马。Ata binebiliyor.

(嗎) 用在句子末尾,表示疑问或反问的语气:Soru cümlesinin sonunda kullanılır:

你去打篮球吗?Basketbol oynar mısın?

他开会去了吗? Toplantıya gitti mi?

你这样做对吗?Böyle yaptığın doğru mu?

mǎi

(買) 

1: v.买;购买:f. Satın almak:

买主 Alıcı

今年他买了一处房子。Bu yıl bir ev satın aldı.

2: v.用财物拉拢:f. Rüşvetle (birini) satın almak, rüşvetle elde etmek:

收买人心 Destek almak için rüşvet vermek

买通关系 Yetkililere rüşvet vermek

mài

(賣) v.售出;卖:f. Satmak:

叫卖 Sokakta öteberi satmak∣卖东西 Mal satmak

这个商店的东西卖得便宜。Bu dükkandaki mallar ucuz satılıyor.

mǎn

(滿) 

1: adj.里面充实,没有余地:s. Dolu, doldurulmuş:

满员 Boş yer yok, dolu∣满月 Dolunay

他的包里装满了书。Çantası kitaplarla doludur.

2: adv.整个;完全:zf. Tümüyle, tamamen:

满面春风 Yüzünde sevinç eseri görüldü

他满口说好。O, her şeye söz verdi.

大街上满眼都是人。Cadde çok kalabalık.

3: n.满族:is. Mançu milliyeti:

满语 Mançu dili∣满文 Mançu yazısı

满族人 Mançular

màn

adj.速度低;延续的时间长:s. Yavaş, uzun zaman süren:

他走得太慢了。Çok yavaş yürüdü.

这路车很慢。Bu otobüs çok yavaş sürüldü.

mánɡ忙 

1: adj.事情多,没有空闲:s. Meşgul:

听说他忙得很。Onun çok meşgul olduğunu duydum.

2: v.急着去做某事:f. Bir işle meşgul olmak; acele etmek:

忙学习 Ders çalışmakla meşgul olmak

忙着上班 Çalışmakla meşgul olmak

māo

n.猫:is. Kedi:

白猫 Beyaz kedi∣花猫 Benekli kedi

她养了两只猫。İki kedi yetiştiriyor.

máo

毛 

1: n. 毛;动植物和人身上的细丝状的东西:is. Saç, tüy, kıl:

鸡毛 Horoz (tavuk) tüyü

猪毛 Domuz kılı∣羊毛 Yün

2: n.角,人民币单位:is. Renminbi birimi, on mao eşittir bir yuan:

两毛钱 İki mao

他花五毛钱买了一支笔。Beş mao ödeyerek bir kalem aldı.

mào

冒 

1: v.往外涌或漏出来:f. Yaymak, çıkarmak, fışkırmak:

从地下往上冒气。Gaz, yeraltından fışkırdı.

这个管子往外冒水。Su, bu borudan çıkıyor.

2: v.用假的充当真的:f. Numara yapmak, sahtesini yapmak:

冒领 (Birinin kimliğinin) sahtesini yaparak bir şey almak, sahtesini kullanmak

假冒 Sahte; sahtesini yapmak

冒认 (Birinin kimliğinin) sahtesini yapmak

mào

(貿) n.交易;贸易:is. Ticaret, alışveriş:

商贸 Ticaret|财贸 Finans ve ticaret

外贸 Dış ticaret

mào

帽 n.帽子:is. Şapka:

礼帽 Resmi giysiye uydurulan şapka

皮帽 Deri şapka|安全帽 Güvenlik şapkası

me

(麼) 附在某些词的后面组合成词:Zamirlerin arkasında kullanılır:

这么 Bu durumda∣那么 O durumda

什么 Ne∣多么 Ne kadar

méi

没 

1: v.没有;无:f. Yok:

他没钱了。Parası yok.

办公室没人。Ofiste kimse yok.

2: adv.不到;不如:zf. –den az, -den çok:

他来了没两天。Burada iki günden az kaldı.

我没他高。Boyum ondan kısadır.

这布没三米长。Bu kumaşın uzunluğu üç metreye ulaşmadı.

3: v.不曾:f. Henüz yapmamak:

事还没办。Bu iş henüz yapılmadı.

他没去过北京。O hâlâ Beijing'e gitmedi.

See mò on p.226 226. sayfadaki mò'ya bak

měi

每 

1: pron.指全体中的任何一个:zm. Her:

每个人都要发言。Herkes konuşmalı.

每本书都要写上自己的名字。Senin ismini her kitaba yaz.

2: adv.表示同一动作有规律地反复出现:zf. Her defasında:

每到节日,街上人都很多。Her bayram sırasında, cadde çok kalabalık oluyor.

我每周休息两天。Her hafta iki gün dinleniyorum.

měi

美 

1: adj.好看;漂亮:s. Güzel:

她的手真美。Onun elleri çok güzel.

山美水美人也美 Dağlar güzel, sular güzel, insanlar da güzel.

2: v.使事物变美:f.Güzelleştirmek:

美化 Güzelleştirmek∣美发 Saç yapımı

美容 Plastik (cerrahi)

3: adj.好的;令人满意的:s. İyi, memnun edici:

美文 Güzel makale︱美食 Lezzetli yemek

4: n.指美洲或美国:is. Amerika, ABD:

北美 Kuzey Amerika︱美元 ABD doları

mèi

妹 

1: n.妹妹:is. Kız kardeş:

姐妹 Kız kardeş|表妹Kız kuzen

2: n.年轻女子:is. Genç kız:

外来妹 Başka bölgelerden gelen kız

打工妹 Göçmen kadın işçi

mén

(門) 

1: n.门:is. Kapı:

房门 Oda kapısı∣车门 Araba kapısı

请把门关上。Lütfen, kapıyı kapat.

2: n. 形状或作用像门的:is. Biçim veya işlev bakımından kapıya benzeyen bir şey:

球门 Futbol kalesi |电门 Elektrik düğmesi

国门 Sınır, hudut

men

(們) 附在指人的词后面,表示多数:Kişi zamiri arkasında kullanılarak, çoğu ifade edilir:

他们 Onlar∣你们 Sizler

同学们 Arkadaşlar

我们经常游泳。Biz sık sık yüzmeye gidiyoruz.

米 

1: n. 某些植物种子去掉皮后的东西:is. Kabuğu çıkarılan tohum:

小米 Akdarı∣大米 Pirinç

花生米 Yerfıstığı

2: n.大米:is. Pirinç:

白米 Pirinç∣米饭 Pilâv

3: classifer.计量单位:Metre:

一米 Bir metre

三米长 Üç metre uzunluğunda

这条路有五千米。Bu yolun uzunluğu beş bin metredir.

miàn面 

1: n.脸:is. Yüz:

面孔 Yüz∣面部 Yüz

汗流满面 Yüzü ter içinde

2: adv.当面,在面前或面对面:zf. Yüz yüze, yönelik:

面谈 Yüz yüze görüşmek∣面试 Görüşmek

房子面南坐北。Bu ev güneye bakıyor.

3: n.物体的表面:is. Yüzey, üst, yüz:

表面 Yeryüzü∣桌面 Masa üstü

门面 Yapının ön yüzü

附在表示方位的词后面:Yön sözcüğün arkasında kullanılır:

上面 Yukarı∣前面 Ön∣里面 İç

4: n.面条:is. Makarna:

方便面 Hazır makarna

今天中午我们吃面吧。Bugün öğle yemeğinde makarna yiyelim.

mín

民 

1: n.人民:is. Halk:

国民 Vatandaş∣人民 Halk

民众的热情很高。Halk çok heveslidir.

2: n.某个民族的人:is. Belli bir ulus veya milliyete mensup insan:

回民 Huiler∣汉民 Hanlar

民族 Ulus, milliyet, etnik grup

3: n. 某一类的人:is. Belli bir kategoriden insanlar:

农民 Köylü∣难民 Mülteci

4: n.民间:is. Halk:

民间 Halk∣民歌 Türkü

民情 Halkın duyguları ve istekleri

mínɡ

名 

1: n.名字:is. İsim, ad:

名单 İsim listesi

姓名 Adı ve soyadı

中国人通常姓在前,名在后。Çin'de genellikle soyadı ismin önünde bulunur.

2: adj.有名的;著名的:s. Ünlü, tanınmış:

名人 Ünlü isim│名画 Ünlü resim

他是一位名作家。O, tanınmış bir yazardır.

3: n.声誉;名声:is. Ün; prestij:

名气 Ün|名声在外 Ün salmak

mínɡ

明 

1: adj.亮t:s. Aydın, parlak:

明亮 Parlak│明月 Parlak Ay

街上到处灯火通明。Sokak, yakılan ışıklarla çok aydınlıktır

2: adj.清除;明白:s.Açık, özlü:

说明 Açıklamak│简明 Kısa ve özlü

这样说我就明白了。Böyle söyleyince, anladım.

3: adj.(从当前算起)随后的:s. Önümüzdeki, sonraki:

明春 Önümüzdeki ilkbahar│明年 Önümüzdeki yıl

明天我就去上海了。Yarın Shanghai'ya gideceğim.

没 

1: v.沉下:f. Batmak, batırmak, daldırmak:

把头没入水中。Başını suya daldırmak.

2: v.漫过或高过(人或物):f. Taşmak, aşmak:

水很深,都没了房了。Su çok derin, evler su altında kaldı.

河边的草高得没了人。Nehir kıyısındaki otlar, bir insan boyundan daha yüksek.

See méi on p.219 219 sayfadaki méi'ye bak

母 

1: n.母亲;妈妈:is. Anne:

母子 Anne ve oğlu│母爱 Annelik sevgisi

他母亲和他一起学中文。Annesi, onunla birlikte Çince öğreniyor.

2: n.亲属中的长辈女子: is. Ailede yaşlı olanlara yönelik hitap:

祖母 Büyükanne│姑母 Hala

祖母一直很疼爱我。Büyükannem her zaman beni çok seviyor.

3: adj. (动物x性的:s. Dişi:

母牛 İnek

母鸡下蛋。Tavuk yumurtlar.

木 

1: n. 树:is. Ağaç:

树木 Ağaç│果木 Meyve ağacı

2: n. 木头;木料:is.Ağaç, kereste:

木材 Ağaç│木料 Kereste

这些桌子是用木头做的。Bu masalar, ağaçtan yapıldı.

目 

1: n.眼睛:is. Göz:

目光 Bakış│注目 Gözü dalmak, gözünü dikmek

目视前方 Gözünü öne daldırmak

2: n.名称;标题:is. Başlık, konu:

题目 Konu; başlık│名目 Konu, kalem

这道题目很简单。Bu soru çok kolay.

3: n.目录;按一定次序排列的名称:is. İçindekiler, katalog:

电视节目 TV programı

书目 Kitap listesi

电视节目很好看。Bu televizyon programı çok güzel.

İlgili Haberler
Yorumunuzu Gönderin
Çin-Türkiye ilişkilerinde yeni kilometre taşı
Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Türk Lirası, Çin finans dünyasına ayak bastı.
Çinli kulüpler büyük transferlerine devam ediyor

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Oscar, 60 milyon avroya Çin'e gelmeye hazırlanıyor. Peki Çinli kulüpler yabancı futbolcular için ne kadar para ödüyor? Bu sorunun cevabı ve haftanın ekonomi gündemine genel bir bakış için Ekodiyalog'a kulak verin.

Diğerler>>
Çin'de 2016'da neler konuşuldu? (1) (Çin Mahallesi)
Çin'de 2016 yılında gündemde neler vardı? Çinlilerin en çok dikkatini çeken gelişmeler nelerdi? Çin Mahallesi'nin sakinleri, 2016'yı nasıl geçirdi?
Çin'in 5. büyük icadı 24 Sezon nedir? (Çin Mahallesi)
Çinlilerin günlük hayatına yön veren bir takvim sistemi olan 24 Sezon'a kâğıt, pusula, matbaa ve baruttan sonra Çin'in 5. büyük icadı diyenler de var. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan 24 Sezon, bir kez daha gündemde.
Diğer>>
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (07-01-2015)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (19-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (05-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (08-10-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (24-09-2014)
Diğer>>
Anket
Soru-Yanıt
 • Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Çin'in gücü ortaya kondu

 • Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 31 Mart-1 Nisan günlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve dünyanın odaklandığı Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.
  Diğer>>
  İzleyici Postası
 • Koyun yılınız kutlu olsun (Pınar Koçak)

 • Koyun Yılının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması dileğiyle...
 • Çin kadınlarına (Ali Güler)

 • Düşlerimde gelir bir güzel bana, alır götürür beni uzak bir diyara...

  Diğer>>
  Linkler
  © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
  16A Shijingshan Road, Beijing, China