CRI Hakkında | Eski Versiyonumuz
B
  2009-03-23 09:35:30  cri

八 num.八: sayı. Sekiz:

八宝饭 Çok çeşitli malzemelerle yapılan pilâv

(Burada "Ba", "sekiz" değil "çok" anlamına geliyor)

八只小鸟 Sekiz küçük kuş

四面八方 Bir bölgenin dört tarafı ya da dört köşesi

巴 v. 盼望;期望: f. Beklemek, ummak:

巴望 Beklemek ︱ 巴不得 Çok istemek

吧 n. 某些有特定功能和设备的休闲场所: is. Bazı hizmetler sağlayan yerler:

酒吧 Bar︱ 网吧 İnternet kafe

See bɑ on p.4 4. sayfadaki bɑ'ya bak

把 1:  v. 握住;抓住;掌握: f. Tutmak, yakalamak, kavramak:

把握 Tutmak ︱ 把守 Savunmak

他手把手教我。O, bizzat bana öğretti.

2: 表示某些事物的量: Herhangi bir sayıda olan (şey), adet:

两把扇子 İki adet yelpaza︱ 帮他一把 Ona bir yardım et.

3: prep. 表示处置: e. Fiilin önünde kullanıldığı zaman, nesne:

把书合上 Kitabı kapat.

这下可把他乐坏了。Bu, onu çek sevindirdi.

See bà on p.3 3. sayfadaki bà'ya bak

把 n. 器物或植物的花、叶、果实上面用手抓的地方: is. Alet veya bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan bölüm:

刀把儿 Bıçak sapı ︱果子把儿 Meyvenin sapı

See bǎ on p.3 3. safyadaki bǎ'ya bak

爸 n. 口语中指父亲: is. Baba:

爸爸 Baba

爸,你看我画的画!Baba, resmime bak!

吧 用在句子最后,表示各种语气: Cümlenin sonunda kullanılarak, farklı konuşma yönetminin ( ton) ifadesi:

快走吧! Haydi gidelim!

好,就这么办吧。 Tamam, işte böyle yapalım.

他不会不知道吧?Mutlaka biliyor.

See bā on p.3 3. sayfadaki bā'ya bak

bái

白 1: adj. 像雪一样的颜色: s. Kar gibi beyaz rengi:

雪白 Kar gibi beyaz︱白纸 Beyaz kağıt

东方发白了。Şafak söktü. (Gün aydınlanmaya başlandı)

2: adj. 搞清楚;说明:s. Açık:

明白 Anlamak︱ 表白 Açıklamak

真相大白了。Gerçek yüzü gün ışığına çıkarıldı.

3: 白跑一回 Boşuna gidiş.

力气白费了。 Tüm çabalar boşuna gitti.

bǎi

百 num. 百;也指很多: sayı. Yüz; "çok"anlamına da gelir:

三百人 Üç yüz insan︱ 百货 Genel mallar

百花齐放 Yüzlerce çiçek birlikte açıyor.

bān

班 1: n. 为了便于学习或工作而分成的单位: is.Öğrenmeye ve çalışmaya kolaylık sağlanmak için ayrılan şube ya da birim:

三年级一班 Üçüncü sınıf birinci şube

班里来了新同学。Sınıfımıza yeni öğrenci geldi.

2: n. 定时的工作时间;定时运行的: is. Düzenli aralıklarla çalışan meknizma:

班车 Servis arabası

我今天上早班。Bu sabah çalışıyorum.

bǎn

板 3: n. 泛指较硬的片状物体: is.Genellikle sert katı maddelerle kastedilir:

铁板 Demir sahanı 黑板 Kara tahta

地上有几块木板。Yerde birkaç tahta var.

4: n. 老板: is. Patron:

老板给工人提了工资。Patron, işçilerin maaşlarını yükseltti.

bàn

(辦) 1:  v. 做;处理;料理: f. Yapmak, ele almak:

办公 Çalışmak︱ 办事 İşleri halletmek

快过年了,去办点儿年货。

Yeni yılı karşılamak için alışverişe gidelim.

2: v. 经营;创建;开设: f. İşlemek; kurmak; açmak:

举办 Düzenlemek︱ 开办 Kurmak.

他办了一所学校。Bir okul kurdu.

3: v. 惩罚: f. Cezalandırmak:

法办 Yasalara göre cezalandırmak

首恶必办。Suçlular kesinlikle cezalandırılacak.

bàn

半 1: num. 二分之一: sayı. İkide bir:

半价 Yarım fiyat︱ 半里地 Yarım li (Çin'de bir li, yarım kilometreye eşittir)

小李半夜还在看电视。Bay Li, gece yarısında bile televizyon seyrediyor.

2: adv. 不完全: zf. Tam olmayan:

半成品 Yarım işlenmiş ürün

大门半开着。Kapı tam olarak açılmıyor.

bānɡ

(幫) 1:  v. 帮助: f. Yardım etmek:

帮助 Yardım etmek︱ 帮别人干活儿。Başkalarının iş yapmasına yardım etmek.

2: classifier. 用来指人: İnsanla kastedilir:

来了一帮人。Bir grup insan geldi.

bāo

包 1:  v. 用纸、布等把东西裹起来:f. Kağıt veya kumaşla eşyayı paketlemek:

包装 Paketlemek︱ 包饺 子 Mantı yapmak

小明自己包书皮儿。Xiao Ming, kitap kabağını kağıtla sarıyor.

2:  n. 成件的抱起来的东西: is. Paket:

今天小周收到一个邮包。Bugün, Xiao Zhou bir paket aldı.

3:  n. 装东西的袋子: is. Eşyaları taşıyan torba:

书包 Okul çantası︱ 公文包 Evrak çantası

你的包真漂亮。Çantanız çok güzel.

bǎo

(飽) Œadj. 吃足了: s. Doymuş:

我吃饱了。Doydum.

 adj. 满;丰满: s. Dolu, tombul:

饱满 Dolu

bǎo

(寶) Œn. 珍贵的东西: is. Değerli şeyler:

国宝 Devlet tarafından korunan değerli eşya ya da hayvan

传家宝 Kuşaktan kuşağa aktarılan değerli şey

山里面到处都是宝。Dağda her yerde değerli şeyler var.

 adj. 珍贵而稀有的: s. Değerli ve nadir görülen:

宝刀 Değerli kılıç︱ 宝物 Değerli eşya

这是一笔宝贵的财富。Bu, değerli bir varlık

bǎo

保 Œv. 保护守卫,使不受损害或侵犯: f. Korumak, bir şeyin zararından veya bir kişinin saldırısından korunmak:

保健 Sağlığı korumak ︱ 保护 Korumak

保护环境 Çevreyi korumak

 v. 维持,使不消失或减弱:f. Sürdürmek, bir şeyin yok etmesini veya zayıflatılmasını engellemek:

保温 Sıcaklığı korumak

保质保量完成任务。Görev iyi tamamlandı.

bào

(報) Œ v. 告诉;告知: f. Söylemek, haber vermek:

报告 Haber vermek, bildirmek︱ 报警 Polise başvurmak

报名参加比赛。Yarışa katılmaya başvuru yapın.

 v. 回答;回应: f. Cevap vermek, yanıt vermek:

报答 Geri vermek. 报仇 İntikam almak.

回报新老顾客 Yeni ve eski müşterilere teşekkür etmek.

Žn. 报纸: is. Gazete:

日报 Günlük gazete︱报纸 Gazete

订一份报 Bir gazeteye abone olmak.

bào

抱 Œv. 用手臂围���: f. Kolla çevirmek:

拥抱 Kucaklamak

抱着孩子 Çocuğu kucağa almak

v. 心里存着某种愿望或想法: f. İçinde belli bir istek veya düşünce var:

抱有希望 Umut beslemek

抱着远大的理想 Yüce bir ideal var.

bēi

杯 Œn. 杯子: is. Bardak:

茶杯 Çay bardağı︱ 酒杯 İçki bardağı

买几个杯子 Birkaç bardak al.

n. 杯状奖品: is. Kupa şeklindeki ödül eşyaları:

奖杯 Kupa︱ 金杯 Altın kupa

看世界杯足球赛 Dünya Futbol Kupası'nı seyretmek

běi

北 n. 北: is. Kuzey:

北方 Kuzey

北风 Kuzey rüzgârı

北京是中国的首都。Beijing, Çin'in başkentidir.

bèi

(備) Œadj. 齐全;齐备: s. Tamam, herşey hazır:

齐备 Her şey hazır 完备 Mükemmel

关心备至 Yoğun ilgi göstermek

v. 事先安排或筹划;准备: f. Önceden planlamak; Hazırlamak:

备用 Yedek

早餐备好了。Kahvaltı hazır.

Žn. 设备: is. Ekipman:

装备 Donatım

办公室设备齐全。Ofiste her türlü ekipman var.

bèi

被 Œn. 被子: is. Yorgan:

盖被子 Yorganla örtmek

表示被动: Pasifliğin ifadesi:

被害 Öldürülmek

被说服 İkna edilmek

门被打开了。Kapı açıldı.

běn

本 Œn. 泛指事物的根源: is. Bir şeyin kaynağı:

根本 Temel︱ 忘本 Bir kişinin çektiği acıları ya da bir kişinin mutluluğunu getirenleri unutmak

本末倒置 Gereksizleri gereklilerin önüne almak

adj. 本来;原来: s. Asıl, orijinal:

本质 Öz︱ 本来 Asıl

本以为她不会来。Gelmeyeceğini zannediyordum.

Žpron. 自己的;现今的;当前的: zam. Kendi; Bugünkü, şu anki:

本人 Kendisi︱ 本世纪 İçinde bulunduğumuz yüzyıl

评选本年度先进人物。Bu yılın seçkin kişileri belirlenmek.

n. 册子;本子: is. Cilt, defter:

书本 Kitap︱ 账本儿 Hesap defteri

鼻 n. 鼻子: is. Burun:

鼻子 Burun ︱ 高鼻梁 Dik burun

有个电影的名字叫《红鼻子》。"Kırmızı Burun" adlı bir film var.

比 Œv. 较量;比较: f. Yarışmak, kıyaslamak:

比赛 Yarış︱ 比较 Kıyaslamak

他的汉语比我好。Çincesi benden daha iyi.

小王比我高。Bay Wang'ın boyu benden daha uzun.

v.表示竞赛双方得分的对比: f. Yarışan iki tarafın puanlarının ifadesi:

比分接近 Puanları çok yakın.

双方打成五比一。Yarışmada sonuç 5:1

(筆) n. 写字、绘画的工具: is. Yazı yazma ve resim yapmanın aleti

毛笔 ︱Kalem fırça 一支笔 Bir kalem

用笔写字 Kalemle yazmak

(幣) n. 钱: is. Para:

钱币 Para︱ 人民币 Çin para birimi Renminbi

桌上有几枚硬币。Masa üzerinde birkaç madeni para var.

必 adv. 一定;一定要: zf. Kesinlikle, mutlaka:

必然 Kesinlikle︱ 必须 Mutlaka

三人行,必有我师。Üç ikiden kesinlikle bana öğretmenlik yapabilen var.

biān

(邊) Œn. 近旁;侧面: is. Kenar, yan taraf:

旁边 Yanda︱ 花边儿 Dantel

在小河边玩儿。Nehir kenarında oynuyor.

n. 交界处;界线: is. Sınır bölgesi, sınır çizgisi:

边际 Sınır︱ 守边 Sınırı savunmak

Žn. 方面;: is. Taraf:

双边会谈 İkili görüşme︱ 多边会议 Çok taraflı görüşme

biàn

(變) Œv. 性质、状态或情况等跟原来不同了: f. Değiştirmek:

变化 Değişiklik 改变 Değiştirmek

许多地方气候都变暖了。Çok yerdeki iklim ısınmaya başlandı

n. 突然发生的重大变化: is. Aniden yaşanan büyük değişiklik:

变乱 Kargaşa︱ 事变 Olay

发生政变 Askeri darbe yaşanması

biàn

便 Œadj. 适宜;方便: s. Uygun, rahat:

便利 Rahat︱ 轻便 Hafif ve kolayca taşınabilir

这本字典用起来很方 便。Bu sözlük rahatla kullanılıyor.

v. 人体排出的东西: is. İnsan vücudundan boşatılan şeyler:

大便 Dışkı ︱ 小便 Sidik (idrar)

See pián on p. 245 245 sayfadaki pián'a bak

biǎo

表 Œn. 外面;外部: is. Dışarı:

表面 Yüz︱ 表皮 Üst deri

表里如一 İçi ve yüzü aynı

v. 把思想感情等显示出来: f. Düşünce ve duyguyu ifade eder:

表示︱Belirtmek 表白 İfade etmek

深表谢意 Teşekkür belirtmek

Žn. 表;计时的器具: is. Saat, zamanı ölçen alet:

手表 El saati︱ 钟表 Saat

bié

别 Œv. 区别;分辨: f. Ayırtmak, Ayırt etmek:

区别 Ayırtmak

 n. 类别;差异: is. Çeşit, farklılık:

差别不大。Farklılık büyük değil.

pron. 指另外的: zam. Başka:

别人 Başka kişi

这个饭店别有风味。Bu lokanta bambaşka.

bìnɡ

病 Œn. 生理上或心里上出现的不正常状态: is. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyolojik görevlerinin bozulması durumu:

生病 Hastalanmak

心脏病 Kalp hastalığı

他的病好了。İyileşti.

n . 缺点;错误: is. Eksiklik, Hata:

病句 Bozuk cümle︱ 语病 Gramer hatası

有毛病就改。Hata varsa, düzeltilmesi gerekiyor.

不 Œadv. 表示否定: zf. Olumsuz anlamın ifadesi:

不去 Gitmemek︱ 不小 Küçük değil

工作不太忙。İş çok yoğun değil.

adv. 单用,表示否定性的回答: zf. Tek kelime olarak kullanılırken, olumsuz cevap anlamındadır:

—你同意吗?—不,不同意。Kabul ediyor musun? Hayır, kabul etmiyorum.

Œn. 可以做衣服等的材料 is: Elbise yapılırken kullanılan malzeme:

布鞋 Pamuklu kumaştan yapılan ayakkabı︱ 花布 Çiçek desenli kumaş

这件上衣是布做的。Bu ceket, pamuklu kumaştan yapılmış.

v. 分散到各处: f. Çeşitli yerlere yayılmak:

分布 Dağıtmak ︱ 散布 Yayılmak

遍布全国 Ülkenin her yerine yayılıyor

Žv. 宣告;当众陈述: f. İlan etmek; Açıklamak:

布告 Duyuru yapmak︱ 宣布 Açıklamak

消息已经公布。Haber artık bildirildi.

步 Œn. 行走时两脚之间的距离: is. Yürürken iki ayak arasındaki mesafe; adım:

脚步 Adım︱ 步行 Yürümek

走几步 Birkaç adım atmak.

他喜欢早上跑步。Sabah koşmayı sever.

n. 事情进展的程序或阶段: is. Aşama:

初步 İlk aşama

分三步解决问题。Sorunu üç aşamada çözmek.

部 Œn. 整体中的局部;部位: is. Bir şeyin kısmı:

局部 Parça, kısım︱ 内部 İç bölüm

人全部到齐了。Herkes geldi.

n. 指某些机关、单位: is. Bazı organlar, birim:

外交部 Dışişleri Bakanlığı

她在编辑部工作。Editörlük bölümünde çalışıyor.

İlgili Haberler
Yorumunuzu Gönderin
Çin-Türkiye ilişkilerinde yeni kilometre taşı
Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Türk Lirası, Çin finans dünyasına ayak bastı.
Çinli kulüpler büyük transferlerine devam ediyor

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Oscar, 60 milyon avroya Çin'e gelmeye hazırlanıyor. Peki Çinli kulüpler yabancı futbolcular için ne kadar para ödüyor? Bu sorunun cevabı ve haftanın ekonomi gündemine genel bir bakış için Ekodiyalog'a kulak verin.

Diğerler>>
Çin'de 2016'da neler konuşuldu? (1) (Çin Mahallesi)
Çin'de 2016 yılında gündemde neler vardı? Çinlilerin en çok dikkatini çeken gelişmeler nelerdi? Çin Mahallesi'nin sakinleri, 2016'yı nasıl geçirdi?
Çin'in 5. büyük icadı 24 Sezon nedir? (Çin Mahallesi)
Çinlilerin günlük hayatına yön veren bir takvim sistemi olan 24 Sezon'a kâğıt, pusula, matbaa ve baruttan sonra Çin'in 5. büyük icadı diyenler de var. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan 24 Sezon, bir kez daha gündemde.
Diğer>>
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (07-01-2015)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (19-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (05-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (08-10-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (24-09-2014)
Diğer>>
Anket
Soru-Yanıt
 • Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Çin'in gücü ortaya kondu

 • Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 31 Mart-1 Nisan günlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve dünyanın odaklandığı Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.
  Diğer>>
  İzleyici Postası
 • Koyun yılınız kutlu olsun (Pınar Koçak)

 • Koyun Yılının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması dileğiyle...
 • Çin kadınlarına (Ali Güler)

 • Düşlerimde gelir bir güzel bana, alır götürür beni uzak bir diyara...

  Diğer>>
  Linkler
  © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
  16A Shijingshan Road, Beijing, China