��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-05-25 21:13:41    
�in: Polonya'yla ticaretin g��lendirilmesini bekliyoruz

cri

    Polonya'y� ziyaret eden �in Ulusal Halk Meclisi (�UHM) Daimi Komitesi Ba�kan� Wu Bangguo'ya e�lik eden �in Ticaret Bakan Yard�mc�s� Wei Jianguo, bug�n (25 May�s) Var�ova'da �in Uluslararas� Radyosu muhabirine verdi�i deme�te, �in ve Polonya aras�ndaki ticaretin g��lendirilmesini istedi�ini belirtti.

    Wei Jianguo, Polonya'n�n, �in'in Do�u Avrupa �lkelerindeki en b�y�k ticari i�birli�i orta�� oldu�unu, iki taraf aras�nda verimli bir ekonomik ve ticari i�birli�i bulundu�unu kaydetti.

    Polonya'n�n �in'e y�nelik ticaret a���� konusunda, Wei Jianguo �� maddelik bir ��z�m �nerisi ileri s�rd�. �lk olarak, �in'in, Polonya'n�n �r�nlerine y�nelik ithalat� g��lendirmesi; ikincisi, Polonya'ya y�nelik yat�r�m� g��lendirmesi; ���nc�s�yse, Polonya'n�n sermaye kaynaklar�n�, �zellikle insan g�c� kaynaklar�n� daha iyi de�erlendirerek, Polonya'dan y�ksek bilim ve teknoloji ile g��l� hizmet ithal etmesidir.