��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2006-12-21 21:19:55    
�in: Ortak tarih ara�t�rmalar�n�n temeli, �in-Japonya siyasi belgeleridir

cri

   �in D��i�leri Bakanl��� s�zc�s� Qin Gang, tarih konusunda ortak ara�t�rma ger�ekle�tirmenin �in ve Japonya aras�nda var�lan bir anla�ma oldu�una i�aret ederek, bu �al��malar�n �in-Japonya Ortak Bildirisi dahil �� siyasi belge ve tarihe do�ru yakla�arak gelece�e y�nelme ruhuna dayanmas� gerekti�ini belirtti.

   Qin Gang bug�n (21 Aral�k) Beijing'de d�zenlenen bas�n toplant�s�nda, yap�lacak ortak tarih ara�t�rmalar�n�n, iki �lke aras�nda 2 bin y�l� a�k�n s�ren temas ve �zellikle �kinci D�nya Sava��'ndan bu yana ge�en 60 y�lda ikili ili�kilerin geli�mesinin incelenerek tarihin daha nesnel alg�lanmas�n� ve iki taraf aras�ndaki kar��l�kl� anlay��� art�rmay� ama�lad���n� kaydetti.

   �in ve Japonya liderleri, tarih konusunda ortak ara�t�rmalar�n y�l sonunda ba�lat�lmas� konusunda ge�en Ekim ay�nda anla�maya varm��lard�.