��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2004-11-08 22:09:14    
Her k�yde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir

cri

    �ehirlerde bilgile�me ve dijitalle�me bahsedilirken, �in'in orta ve bat� b�lgesinde baz� k�rsal b�lgelerdeki sakinler gazya��yla ���kland�r�l�yordu. Radyo dinlemek ve televizyon izlemek Bin Bir Gece gibiydi. Ancak bu durum h�zla de�i�tiriliyor. Sevgili dinleyiciler. �ok da�l� olan �in'de b�lgesel ekenomi geli�mesi de dengeli de�il. �in'de eform ve d��a a��lma politikas�n�n daha erken hayata ge�irildi�i g�ney sahil b�lgelerinde gayri safi milli has�lalar�n ki�i ba��na d��en de�eri, d�nyadaki orta halli geli�mi� �lkelere yakla�t�. Ancak orta ve bat� kesimlerinin baz� i� b�lgelerindeki k�ylerde do�al ko�ullar�n k�t�, trafi�in geli�memi� ve bilgiler konusunda kapal� olmas�ndan dolay�, buralarda ya�ayanlar yiyecek ve giyecek sorununu yeni ��z�me ba�lad�lar. Bu b�lgelerin geli�imini h�zland�rmak i�in �in h�k�meti altyap� tesisleri yap�lanmas�n� art�rman�n yan� s�ra 1998'de �lkedeki elektrik kullan�labilen idari k�ylerde "Her k�yde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesi ortaya koydu. Bu projenin uygulanmas�, s�zkonusu b�lgeler ile b�lge �tesi yerler aras�nda bilgi teatisi ve ekonomik geli�meyi h�zland�rmay� ama�l�yor. Proje hayata ge�irme g�revini �in Devlet Radyo, Film ve Televizyon Genel M�d�rl��� �stleniyor. �in Devlet Radyo, Film ve Televizyon Genel M�d�r� Xu Guangchun konuyla ilgili olarak ��yle konu�tu:

    " 'Her k�yde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir' projesi, a��rl�kl� olarak bat� ve orta b�lgelerimizdeki k�yl� kitlelerinin radyo dinlememe ve televizyon seyretmeme sorununu ��zmeyi ama�l�yor. Bu, radyo ve televizyon yay�nlar� alan�nda mevcut kent ile k�y aras�nda ve b�lgeler aras�nda farkl�l��� giderecek. Bununla birlikte k�rsal b�lgelerdeki kapal� ve geri kalm�� durumu de�i�itiriyor, bir�ok k�yl�n�n bilgiler elde ederek politika anlamas�n�, bilim bigileri kavrammas�n� ve yoksulluktan zenginle�tirmesini sa�l�yor."

    Projenin hayata ge�irildi�i 6 y�ldan beri, g�ze �arpan sonu�lar elde edildi. 2003 y�l�n�n sonuna dek �e�itli kademelerdeki h�k�metler bu projenin uygulamalar�na 1,8 milyar yuan (225 milyon Amerikan dolar�) yat�r�m yapt�lar. 100 milyona yak�n k�yde radyo dinlenmesini ve televizyon izlenmesini sa�lad�.

    G�ney �in s�n�r�nda bulunan Guangxi Zhuang Milliyeti �zerk b�lgesi, az�nl�k milliyetlerin toplu halde ya�ad�klar� eyaletlerden biridir. B�lgede �ok da� bulunmas� ve farkl� az�nl�k milliyetlerin ya�ad�klar� yerlerin da��l�m olmas�ndan dolay�, buras�n�n k�rsal b�lgelerinde radyo ve televizyon tesisleri geri kalm�� durumdayd�. "Her k�yde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesinin uygulanmas�ndan beri s�zkonusu durum de�i�mi� oldu. �zerk b�lgenin projenin uygulanmas�yla ilgili g�revli bayan Liu Xin �u bilgileri verdi:

    "Projenin �lke �ap�nda uyguland��� 1998 y�l�ndan 2002 y�l�n�n sonuna ge�en d�nemde �zerk b�lgede elektrik kullan�labilen idari k�ylerde "her k�yde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesi hayata ge�irilmi� durumda. �zerk b�lge h�k�meti, projeye 130 milyon yuan (16.2 milyon $) yat�rd�, 10 binden fazla yer y�zeyi uydu al�ca kuruldu ve 4 milyon k�yl�n�n radyo dinleme ve televizyon izlemedeki zorluklar� giderdi."

    �statistiklere g�re, �u an �in'in orta ve bat� b�lgelerinde 80 milyon n�fus, da�l�k ve �obanl�k b�lgelerde da��n�k �eklinde ya�amas�ndan dolay� radyo dinlemez ve televizyon izleyemez. �in h�k�meti, 2005 y�l�n�n sonuna dek elektrik yeni kullanan idari k�yler ve 50 ailenin �st�n�n bulundu�u elektrik kullanm�� olan do�al k�ylerde "her k�yde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesinin hayata ge�irilmesini sa�lamak hedefini saptad�. O zaman k�rsal b�lgelerdeki radyo dinleyemeyen ve televizyon izleyemeyen n�fus b�y�k �l��de azalacak.

    �in'de ilgili birimlerin g�zetmelerine g�re, projenin uygulanmas�ndan �ncesinin ve sonras� ile kar��la�malar�n sonucu, radyo ve televizyonun yayg�nla�mas�n�n yerel k�yl�lerin ekonomik gelirinin art��� i�in g�ze �arpan ilerletme r�l�n� oynad���n� g�steriyor. �in Devlet Kalk�nma ve Reform Komitesi ba�kan yard�mc�s� Li Shenglin "her k�yde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesinin �in'de i� talebini �ekmek i�in �ok yararl� oldu�u g�r���n� savunarak �unlar� s�yledi:

    " 'Her k�yde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir' projesinin uygulanmas�, k�rsal b�lgelerde ya�ayanlar�n k�lt�r ya�am�n�n zenginle�mesi, bilimsel ve k�lt�rel bilgilerin yayg�nla�mas�, halk kitlelerinin vas�flar�n�n y�kselmesine yararl� oldu�u gibi, yoksulluk b�lgelerdeki ekonomik geli�me ve sosyal ilerlemenin h�zlanmas�na faydal� olur. On bin aileye derinle�tirebilen radyo ve televizyon, k�yl�lerin demokrasi ve yasalar konusunda e�itim g�rebilmesi, �a�a uygun olmayan eski adetler giderek yeni anlay��� kabul etmelerini sa�layabilir. Bununla birlikte k�rsal b�lgelerdeki t�ketim piyasas�n�n canland�rmas�na da yararl� olacakt�r."

    �in Kalk�nma ve Reformu Komitesi'nin tahminlerine g�re, "her k�yde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesinin hayata ge�irilmesi, radyo ve televizyon ile ilgili nakletme, kapsama ve alma tesisleri konusundaki t�ketim arz ve talebini b�y�k �l��de art�rman�n yan� s�ra, elektronik bile�im gibi ilgili sekt�rlerin geli�mesini ilerletecek. �u an �in'in �ehirlerindeki ailelerde renkli televizyon izleme art�k yayg�nla�t�r�lm�� oldu. Ancak k�rsal b�lgelerde siyah-beyaz televizyon oran� y�zde 70'e ula�t�. �in'de k�yl�lerin gelirini art�rmak i�in �nlemler al�nd�k�a "Her k�ylde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesi, k�ylerde renkli televizyon gibi elektronik �r�nlerinin talebinde g�sterilecek h�zl� art��� daha da ilerletecek. Bu milli ekonomi b�y�mesini olumlu etkileyecek.