Devlet Konseyi, Bakanlıklar ve Komisyonlar

  2017-03-22 12:29:04  cri

Devlet Konseyi

  Çin'in merkezi halk hükümeti olan Çin Devlet Konseyi, en yüksek devlet idari organıdır. Çin Devlet Konseyi, Çin Ulusal Halk Meclisi ve Daimi Komitesi tarafından hazırlanan yasaları ve onaylanan kararları uygular, Çin Ulusal Halk Meclisi ve ÇUHM Daimi Komitesi'ne karşı sorumludur ve çalışmaları konusunda meclise ve meclis daimi komitesine rapor verir. Devlet Konseyi, yetki ve yükümlükleri çerçevesinde idari önlemler alma, idari yönetmelikleri hazırlayıp yürürlüğe koyma, karar ve emir verme yetkilerine sahiptir. Devlet Konseyi, başbakan, başbakan yardımcıları, devlet müşavirleri, bakanlar, komisyon başkanları, sayıştay başkanı ve genel sekreterden oluşur.

  Çin'in şu andaki başbakanı Wen Jiabao'dur.

  Çin Devlet Konseyi, bugün Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Devlet Kalkınma ve Reform Komisyonu, Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bilimi, Teknolojisi ve Sanayii Komisyonu, Devlet Etnik İşler Komisyonu, Kamu Güvenlik Bakanlığı, Devlet Güvenlik Bakanlığı, Teftiş Bakanlığı, Sivil İşler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Demir Yolları Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Toprak ve Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Bilişim Bakanlığı, Su İşleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Devlet Nüfus ve Aile Planlama Komisyonu, Çin Halk Bankası ve Sayıştay olmak üzere toplam 28 birimden oluşur.

Dışişleri Bakanlığı

  Dışişleri Bakanlığı, Devlet Konseyi'nin devletin dış politikalarını uygulayan ve günlük diplomatik çalışmalardan sorumlu olan organıdır. Dışişleri Bakanlığı, diplomatik çalışmaları ülke ve hükümet adına yönetir. Dışişleri Bakanlığı'nın başlıca görevleri şunlardır: Devletin dış politikaları ve kararlarını yayımlamak, diplomatik belgeleri ve açıklamaları duyurmak; diplomatik görüşmeler ve girişimlerde bulunmak, anlaşma ve protokol gibi diplomatik belgeleri imzalamak; Birleşmiş Milletler (BM) ve hükümetlerarası toplantılara ve uluslararası örgütlerin faaliyetlerine katılmak; yabancı ülkelerdeki büyükelçilikleri, konsoloslukları ve ilgili temsil organlarını kurmak, yabancı ülkelerde Çin vatandaşlarını yönetmek, devlet konseyinin bütün birimlerinin dış ilişkileri organlarıyla bütün eyalet, özerk bölge, merkeze doğrudan bağlı şehirlerin dış temaslarına rehberlik etmek, organize etmek ve koordine etmek, diplomatların eğitimi ve yönetimini yerine getirmek.

  Çin'in şu andaki Dışişleri Bakanlı Li Zhaoxing'dir.

Devlet Kalkınma ve Reform Komisyonu

  Devlet Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun başlıca görevleri şunlardır: Ulusal ekonomik ve toplumsal gelişme stratejilerini, yıllık, orta ve uzun vadeli planları saptamak ve uygulanmasını organize etmek; ülke içi ve dışındaki ekonomik gelişmeleri inceleyerek analiz etmek ve makro ekonomiyle ilgili tahmin ve erken uyarı yapmak; devletin ekonomik güvenliğini ilgilendiren önemli konuları inceleyerek makro denetim ve düzenleme politikaları hakkında öneri sunmak, ekonomi ve toplum gelişmeleri arasında uyum ve koordinasyon sağlamak; önemli ve büyük projelerle üretici güçlerin dağılımını planlamak; devlet maliyesinden yapılanma için ayrılan sermayeleri düzenlemek, yapılanmaya yönelik yabancı kredilerin ve politik nitelikli kredilerin kullanımına rehberlik etmek ve denetlemek; sabit sermayeye yönelik hükümet dışı yatırımları yönlendirmek; yabancı sermayenin değerlendirilmesini ve ülke dışı yatırımların stratejik hedef ve politikalarını belirlemek; devlet bütçesiyle finanse edilen yapılanma projeleriyle önemli inşaat projeleri, önemli yabancı yatırım projeleri, ülke dışındaki kaynak değerlendirme projeleri ve yüklü miktarda döviz gerektiren yatırım projelerini incelemek ve düzenlemek; ulusal ekonomi, toplumsal gelişme, ekonomik yapısal reform ve dışa açılma konularındaki idari yönetmelik ve kuralları hazırlamak, ilgili yasa ve idari yönetmeliklerin hazırlanması ve uygulanmasına katılmak vb.

  Devlet Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun şu andaki başkanı Ma Kai'dir.

Ticaret Bakanlığı

  Mart 2003'te kurulan Ticaret Bakanlığı'nın başlıca görevleri şunlardır:

  Ülke içi ve ülke dışı ticaret ile uluslararası ekonomik işbirliğinin gelişme stratejileri, ilkeleri ve politikalarıyla ülke içi ve ülke dışı ticareti, uluslararası ekonomik işbirliği ve yabancı yatırımları ilgilendiren yasa ve yönetmelikleri hazırlamak; iç ticaretin gelişme planlarını hazırlamak, dolaşım sistemindeki reform önerilerini belirlemek, kent ve köylerdeki pazarları kurup geliştirmek; pazar işleyişine ve dolaşıma çekidüzen veren, pazarlardaki tekeli ve bölgesel korumacılığı kıran birleşik, açık, rekabetçi ve düzene dayalı pazar sistemini kurmak ve mükemmelleştirmek; pazar işleyişini ve arz-talep dengesini izleyerek ve analiz ederek önemli tüketim mallarının pazar denetimi ile önemli üretim malzemelerinin dolaşım yönetimi sisteminin işleyişini organize etmek; ithalat ve ihracat rejimiyle ithalat ve ihracat mallarının listesini belirlemek, ithalat ve ihracat kotalarının planlamasını yapmak, kotaları ve izin belgelerini dağıtmak; ithalat ve ihracat kotalarının ihalelerini düzenleyen politikaları belirleyip uygulamak; anti-damping, anti-sübvansiyon, koruma tedbirleri ve ticaret adaletini ilgilendiren diğer çalışmaları koordine etmek, adil ticaretle ilgili erken uyarı mekanizmasını oluşturmak, dış ticaretin milli sektörlere verdiği zararları araştırmak; yabancı ülkelerde Çin menşeli mallara karşı açılan anti-damping, anti-sübvansiyon, koruma tedbirleri davalarına katılmak ve ilgili diğer çalışmaları koordine etmek ve yön vermek.