ÇİN ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

Çince Öğreniyoruz

Çin'de azınlık milliyetler

Türklerin gözüyle Çin

Spor

Bilim ve Sağlık
(GMT+08:00) 2006-08-23 17:02:32    
TEDA Projesi Nedir?

cri
TEDA, Türk kültür, sanat ve edebiyatıyla ilgili eserlerin Türkçe dışındaki dillerde yayımlanmasına destek projesidir. TEDA, Türk kültür ,sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayınevlerince Türkçe dışındaki başka dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde yayınlanması, tanıtılması ve pazarlanması esasına dayalı, özünde bir "çeviri ve yayım" destek projesidir.

Projenin esası; Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yönerge ve başvuru formu çerçevesinde ,yayınlanmış tanınmış yazarların eserlerine çeviri, baskı veya tanıtım desteği sağlanmasıdır.

TEDA Projesinin hedefi; Türk kültür,sanat ve edebiyatını yurtdışındaki entelektüel hedef kitleyle buluşturarak, Türk kültür, sanat ve edebiyatının kaynaklarına yönlendirmektir.

                                                    Duyuru

Desteğin amacı: Türk edebiyatının yayılması ve Türk kültürünün daha iyi tanıtılması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkçe'de yayımlanmış olan kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin Türkiye dışında yayımlanması için çeviri/baskı/tanıtım gibi hizmetlere karşılıksız destek sağlayacaktır.

Türkçe dışında başka dillerde kaleme alınmış, Türk kültür, sanat ve edebiyatıyla ilgili eserler de destek kapsamı içine alınacaktır. Öncelik, çok konuşulan dünya dillerinde yapılacak yayımların desteklenmesine verilecektir.

Yararlanabilecekler: Bakanlık, yurtdışında tanınmış yayımcılara, Türk kültürü, sanatı ve edebiyatıyla ilgili eserlerin çeviri/düzeltme/baskı/tanıtım hizmetlerinde destek sağlayacaktır. Ancak bu eserlerin Türkiye dışında ve Türkçe dışında başka dillerde yayımlanması koşulu vardır. Destek için yayımcılar (uluslararası kurum, kuruluş, şirket, vakıf, dernek ve yayınevi vb.) başvuruda bulunabilir. Yazarlar, çevirmenler ve editörler bireysel olarak başvuruda bulunamazlar.

Başvurular: Bakanlığa, yabancı yayımcılar tarafından yapılacak başvuru için son tarih, her yıl Mayıs ayının son işgünü veya Eylül ayının son işgünüdür.

Aşağıda belirtilen belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir:

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler:

1) Türkiye'deki ilgili meslek kuruluşundan veya başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı, yayımcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin belge,

2) Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir anlaşma.

3) Çevirmenle yapılan anlaşmanın kopyası

4) Orijinal kitabın bir nüshası,

5) Yayımcı katalogu,

"TEDA PROJESİ" ibaresi eklenen zarflar iadeli taahhütlü olarak;

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Necatibey Cad. No:55

06440 Kızılay / ANKARA – TÜRKİYE

adresine gönderilecek veya elden teslim edilebilecektir.

Başvuru formu ve eklerinin tesliminde herhangi bir eksiklik olması halinde ilgilinin bu eksikliği, kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde tamamlaması gerekir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

Bir yayıncı bir ya da ayrı ayrı birden çok proje için başvuruda bulunabilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımcılardan çevrilecek orijinal eserin bir kopyasını, çevirmen veya editörün özgeçmişini, çevrilen eser metninin bir kopyasını ve eğer görsel malzeme kullanılacaksa her türlü fotoğraf, çizim vb. talep edebilir.

Değerlendirme: Bakanlık, Türkiye'nin akademik ve edebiyat çevresinden yedi kişilik bir değerlendirme kurulu oluşturacaktır.

Kültür ve Turizm bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü bu kurulda üst yönetici üyeler olarak bulunacaklardır.

Kurul yılda iki defa toplanacaktır. Ancak gerek görüldüğünde olağanüstü toplantı yapılabilecektir.

Eserleri seçme aşamasında kurul farklı alanlardaki uzmanlara danışabilecektir.

Bildirimler: Kültür Bakanlığı Danışma ve Değerlendirme Kurulu önerileri doğrultusunda olmak üzere, karşılıksız destek sağlanacak projelerin nihai seçimi bakanlıkça yapılır. Olumlu ya da olumsuz sonuçlar, her yayıncıya bildirilir.

Yayın: Yayımcı, kitapların yayımını, sözleşmenin imza edildiği tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde tamamlamayı taahhüt eder. Belirli durumlarda sözleşme, bu iki yıllık sürenin uzatılmasına ilişkin maddeler içerebilir. İstisnai durumlarda ve makul nedenlere dayanması şartıyla Bakanlık süre uzatımı yoluna gidebilir.

Değişikliklere ilişkin uyarılar: Sözleşme hükümlerini etkileyebilecek değişikliklerin olması durumunda (tüzel kişilik, adres vb.) yayımcı bakanlığı bilgilendirecektir. Ayrıca çevirmen ve editörle ilgili değişikliklerin yapılabilmesi için yayımcı bakanlığın iznini isteyecektir. Makul şartlara dayandığı sürece bakanlık yetkisini saklı tutmaz.

Ödemeler: Destek, Danışma ve Değerlendirme Kurulu kararı, bakan onayı ve taahhütnameye istinaden ödenir. Ödeme, taahhütnamenin imzalanmasını müteakip , bakanlığa tesliminden itibaren bir defada ve peşin olarak yapılacaktır.

Yayımcı, projenin tamamlanmasını müteakip 15 gün içerisinde 30 adet eseri bakanlığa gönderecektir.

Daha geniş bilgi için:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Necatibey Cad. No:55

06440 Kızılay / ANKARA

Tel: +90.312.231 54 50 – 23219 66 (6 hat)

Faks: +90.312.231 50 36

e-posta: teda@kulturturizm.gov.tr

www.kulturturizm.gov.tr

www.kultur.gov.tr

www.turizm.gov.tr

Başvuru formları, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları,

Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri ile

Türkiye Yayıncı ve Yazar Meslek Kuruluşlarından temin edilebilir.