Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

T�rkiye, �in'e de TL ile ticaret teklifi g�t�rd�

(GMT+08:00) 2009-03-03 16:32:59 cri
    Ercan Baysal -Zaman

    24 �ubat 2009, Sal�

    B�lgesindeki �lkelerle ihracat� art�rmak i�in T�rk Liras� ile ticaret ad�m�n� atan T�rkiye, rotay� �in`e �evirdi.

    Rusya ve �ran`�n ard�ndan d�nyan�n en b�y�k ekonomilerinden �in ile de TL �zerinden ihracat ve ithalat yap�labilmesi i�in �al��ma ba�lat�ld�. Mevzuat�n tamamlanmas� ve g�r��melerin olumlu sonu�lanmas�n�n ard�ndan ruble ve riyalin (t�men) yan� s�ra yuan ile de TL kar��l���nda al��veri� yap�labilecek. Edinilen bilgilere g�re T�rkiye Ticaret M��avirli�i arac�l��� ile kar�� tarafa `g�r��elim` talebini iletti. �in`in olumlu cevap vermesi halinde iki �lke aras�nda T�rk Liras� ile ticaret ba�layacak. T�rkiye �in`e krom, mermer gibi maden �r�nlerinin yan� s�ra motorlu ta��t, pamuk, deri, makine, konserve ve sert kabuklu meyve ihra� ediyor. �thalat� yap�lan �r�nler ise tekstil ve elektronik cihazlar ba�ta olmak �zere bilgi i�lem makineleri, oyuncak, b�ro makineleri, ayakkab� ve �e�itli dijital cihazlar.

    T�rk Liras�`n�n son y�llarda kazand��� istikrar ile d�nya piyasalar�nda �evrilebilir (convertible) bir para birimi oldu�una dikkat �eken D�� Ticaret M�ste�arl���(DTM) yetkilileri, `�in bu konuda TL ile ticaret yapmay� planlad���m�z �lkelerden biriydi. �stikrarl� bir ekonomisi ve para birimi var. Bir�ok �lke ile bu uygulamay� yap�yorlar.` bilgisini verdi. Yap�lacak d�zenleme ile �rne�in Rus ithalat�� bir firma T�rkiye`den mal almak istedi�inde TL akredif a�t�racak. T�rk ihracat��s� satt��� mal�n kar��l���nda ise paras�n� iki �lke aras�ndaki anla�mal� bankaya giderek TL olarak alabilecek. T�rk Liras� ile ticaret yapmak i�in Rusya ile g�r�� birli�ine var�lmas�n�n ard�ndan en �nemli ad�m �in olacak. DTM bu iki �lke ile kar��l�kl� paralar�n �evrilebilir olmas� �zerinde dururken, Tahran ile ticarette sadece TL`nin ge�erli olmas� �zerinde duruluyor. T�rk taraf� �ran para biriminin hen�z �evrilebilir olmad��� g�r���nde.

    �in`e yap�lan ihracat�n son 1,5 y�l i�erisinde y�zde 60 oran�nda artt���na dikkat �eken bir ba�ka yetkili ise `Son d�nemde yapt���m�z ticari hamlelerle y�ll�k ihracat�m�z� 1,5 milyar dolar seviyesine kadar ��kard�k. Uzakdo�u �lkeleri ile Urum�i �zerinden planlanan kara ve demiryolu projelerinin hayata ge�irilmesi ile birlikte bu �lkeyle ticaretimiz daha da artacak. Dolay�s�yla T�rk Liras� ile ticaret �nem kazanacak.` �eklinde konu�tu. �u ana kadar �ran ve Rusya ile g�r��t�klerini aktaran yetkililer, Irak`�n da �n�m�zdeki birka� y�l i�erisinde g�ndeme gelebilece�ini bildirdi. �te yandan Suriye ve G�rcistan gibi kom�u �lkelerle k�sa ve orta vadede kendi para birimi �zerinden ticaret d���n�lm�yor.

    �stikrar T�rk Liras�`na g�veni art�rd�

    D�� Ticaret M�ste�ar� Tuncer Kayalar, �lkedeki istikrarl� b�y�me ile birlikte enflasyonun tek haneye inmesinin TL`ye olan g�veni art�rd��� g�r���nde. T�rk paras�na olu�an g�venden hareketle b�yle bir ad�m� att�klar�n� belirten Kayalar, art�k liran�n d�� ticarette kullan�labilmesi i�in uygun �artlar�n olu�tu�unu s�yledi. Rusya`ya y�nelik ticarette uzun s�redir rublenin kullan�ld���n� ifade eden M�ste�ar Kayalar, benzer �ekilde T�rk Liras�`n�n da ticaret arac� olmaya haz�rland���n� a��klad�. Tuncer Kayalar, T�rkiye`nin 2000 y�l�nda uygulamaya koydu�u, `Kom�u ve �evre �lkeler ile Ticari ve Ekonomik �li�kileri Geli�tirme Stratejisi` �er�evesinde, ticaretin bir b�l�m�n�n yerel para birimleri ya da di�er alternatif �deme �ekilleriyle yap�lmas�n�n, ticareti art�r�c� ara�lardan biri olarak de�erlendirildi�i ve �lke baz�nda yap�lan g�r��melerde konunun g�ndeme getirildi�ini kaydetti.

    Rusya ve �in ile ticaret hacmi 55 milyar dolar� buluyor

    Son 5-6 y�l i�erisinde yakalanan ekonomik istikrar sayesinde ihracatta rekorlar k�ran T�rkiye, Rusya ve �in`e daha �ok mal satmaya ba�lad�. T�rkiye �statistik Kurumu verilerine g�re ge�en y�l 132 milyar dolarl�k ihracat yap�l�rken ithalat 201,8 milyar dolar oldu. Yakla��k 70 milyar dolarl�k d�� ticaret a���� ortaya ��karken bunun y�zde 56`s� Rusya ve �in`den kaynakland�. T�rkiye ge�en y�l sonu itibar�yla Rusya`ya 6 milyar 481 milyon dolarl�k ihracat ger�ekle�tirirken ithalat, do�algaz�n da etkisiyle 31 milyar 317 milyon dolar� buldu. T�rkiye`nin �in`e olan ihracat� ise son bir bu�uk y�l i�erisinde y�zde 60`l�k art��la 1 milyar 437 milyon dolara ��karken ithalat 15,6 milyar dolar oldu. T�rkiye`nin her iki �lke ile ticareti yakla��k 55 milyar dolar� buluyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040