Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"Tekerlekli Sandalyedeki Belediye Ba�kan�" Sam Sullivan

(GMT+08:00) 2008-09-09 17:36:44 cri

   Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar� dolay�s�yla, �in h�k�meti �ok say�da �nemli konu�u Beijing'e davet etti. Kanada'dan gelen ve "Tekerlekli Sandalyedeki Belediye Ba�kan�" olarak adland�r�lan Sam Sullivan, ilgi �ekici bir misafir oldu. Kuadriplejik Vancouver Belediye Ba�kan� Sullivan, �evresindekilere her zaman g�l�ms�yor. 48 ya��ndaki Sullivan k�sa s�re �nce �in Uluslararas� Radyosu'yla bir s�yleyi� yapt�.

  2010 y�l� k�� Olimpiyat Oyunlar� ve Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'na ev sahipli�i yapacak olan Vancouver kentinin Belediye Ba�kan� ve engelliler davas� i�in b�y�k katk� yapan bir ki�i olarak, Sullivan Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n Me�ale Ko�usuna kat�ld�. �in'de bu kadar tan�nm�� oldu�unu hi� bilmedi�ini s�yleyen Sullivan ��yle konu�tu:

  "�ok �a��rd�m! Beijing caddelerinde y�r�rken, insanlar beni tan�d�lar ve bana selam verdiler. �in'in bir�ok yerine gittim. �nsanlar beni tan�d� ve benimle foto�raf �ektirmek istediler. Bu hi� akl�ma gelmemi�ti."

  Sullivan 19 ya��nda ge�irdi�i bir kayak kazas�nda bel kemi�inden sakatlanm��. Bu nedenle, Sullivan'�n kollar� ve bacaklar� fel� olmu�. Kazadan sonra ge�en birka� y�l boyunca Sullivan �ok �z�lm��, hatta intihar etmek bile istemi�. Sonunda, Sullivan'� hayal k�r�kl���ndan spor kurtarm��. Sullivan �unlar� anlatt�:

   "Tekerlekli sandalyede Amerikan futbolu sporu, hayat�m� tamam�yla de�i�tirdi. Amerika futbolu oynamak benim i�in �ok zor bir i�ti ve �ok iyi oynayamad�m. Ancak, h�l� spor yapabildi�imi kavrad�m. Bu, hayata y�nelik tutumumu da de�i�tirdi."

  Spor d�nyas�na giren Sullivan yeni bir hayata ba�lamay� kararla�t�rm��. Sullivan bunu ��yle anlatt�:

  "�ok ilgin�, spor yapt�ktan sonra b�y�k bir rahatl�k duydum. Serbest olarak ya�ayabildim ve gelece�imi yeniden d���nebildim. Hayat�m i�in birka� hedef belirlemeyi kararla�t�rd�m. Sonra bu hedefleri ger�ekle�tirmeye �al��acakt�m"

  Sullivan'�n ilk hedefi, �oraplar�n� ve ayakkab�lar�n� kendi kendine giyebilmek olmu�. Ondan sonra, Sullivan �u hedefleri ger�ekle�tirmi�: �� �daresi Masteri (NBA) alm��, engellilere yard�m sa�layan ve k�r amac� g�tmeyen bir�ok kurum olu�turmu�, engelliler i�in bir�ok yard�m aleti icat etmi�. Engelliler davas�na b�y�k katk�da bulunmas� dolay�s�yla, Kanada h�k�meti Sullivan'a "Kanada Ni�an�" vermi�. Sullivan �unlar� dile getirdi:

  "Uzun y�llard�r, hedeflerimi ger�ekle�tirmek i�in yorulmadan �aba harcad�m. Sonunda, Vancouver Belediye Ba�kan� oldum."

  Beijing'deki engelsiz tesislerin h�zla geli�mesinden b�y�k memnuniyet duyan Sullivan �unlar� s�yledi:

  "Biri 11 y�l �nce ve di�eri de 6 y�l �nce olmak �zere, Beijing'e iki defa geldim. Buradaki de�i�im ve geli�meler beni �a��rtt�. �lk defa buraya gelirken, gezmek i�in insanlar�n beni kald�rmas� gerekmi�ti. Elektronik tekerlekli sandalyem �ok a��r oldu�u i�in, Beijing'de hi� gezemedim. �u an, Yasak Kent'e giderken, her yerde tekerlekli sandalye giri�leri ve engelli asans�rleri oldu�unu g�rd�m. Bundan �ok etkilendim. Caddelerde tekerlekli sandalyedeki engelliler i�in hizmet veren taksiler bile g�rd�m. Bu taksiler, Kanada'da bile yok. �in, engelliler davas�nda inan�lmaz ba�ar�lar kaydetmi�."

  Sullivan'�n �in gezisi �lkedeki engelsiz tesislerin geli�mesiyle rahat�a m�mk�n oldu. Beijing'deki �in Seddi'nin yan� s�ra, Sullivan tekerlekli sandalyeyle �in'in di�er bir�ok kentini gezdi. Sullivan ��yle konu�tu:

  "Xi'an, Luoyang, Zhenzhou ve Baoding gibi kentleri gezdim. �ok g�zel bir gezi yapt�m. Her zaman, televizyon ve gazetede Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'yla ilgili haberleri izliyorum. D�nyan�n ba�ka hi�bir yerinde bunlar� g�rmedim. �in'in, Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n d�zenlenmesine haz�r oldu�una hi� ku�ku yok"

 

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040